Nacrtom Zakona o lokalnoj samoupravi Vlada RS zadire u samostalnost opština i gradova

tačno.net
Autor 9.2.2016. u 15:58

Nacrtom Zakona o lokalnoj samoupravi Vlada RS zadire u samostalnost opština i gradova

Nacrtom Zakona o lokalnoj samoupravi Vlada RS uvodi ustanovu privremenog organa koja će moći raspustiti skupštinu lokalne samouprave u situacijama kada npr. skupština ne održi sjednicu duže od tri mjeseca ili ne usvoji budžet. I pored opravdane potrebe da se predvide situacije koje onemogućavaju efikasan rad lokalne samouprave, predloženo rješenje je opasno jer omogućava Vladi RS da putem svog organa zamjenjuje predstavničko tijelo gradova i opština, koji je izraz demokratske volje građna, čak i do godinu dana. Istovremeno, predsjedniku raspuštene skupštine nije obezbijeđena odgovarajuća sudska zaštita, tj. mogućnost da po hitnoj proceduri pokrene upravni spor.

Transparency International u BiH (TI BiH) smatra da ovo pitanje treba urediti u javnoj raspravi i da se Vlada kao centralni izvršni organ ne smije prekomjerno miješati u samostalan rad lokalne samouprave. Evropska povelja o lokalnoj samoupravi garanutuje samostalnost gradovima i opštinama i dopušta miješanje centralnoj vlasti, ali samo po principu srazmjernosti.

S druge strane, u Nacrtu Zakona o službenicima i namještenicima jedinica lokalne samoprave, koji je u isto vrijeme predložen, nalazi se niz spornih rješenja, koja neće omogućiti veću transparentnost u zapošljavanju, niti spriječiti moguću korupciju, a najspornija su sljedeća:

  • Suviše je uzak krug lica na koja se odnose pravila o sukobu interesa, a nije predviđena primjena Zakona o sprečavanju sukobu interesa u organima vlasti RS, niti obaveza za službenike da pri prijemu u rad prijavljuju imovinsko stanje i informacije o funkcijama uže porodice, što npr. postoji u važećem Zakonu.
  • Za sekretara opštine, skupština nije obavezna imenovati kandidata koji je predložila Komisija za izbor, a u sastavu Komisije je od 5 predviđenih članova samo jedan nezavisni stručnjak, ostali su odbornici i službenici.
  • Nacrt daje prednost licima koja su već uposlena ili su ranije bila zaposlena u lokalnoj samoupravi, čime se omogućava diskriminacija svih drugih kandidata.
  • U posebnim uslovima za zasnivanje radnog odnosa u gradskoj/opštinskoj upravi nije predviđen eliminacioni uslov da ne može biti izabran službenik protiv kojeg se vodi krivični postupak za krivično djelo koji ga čini nepodnim za obavljanje poslova u lokalnoj samoupravi.
  • U sastavu konkursne komisije za izbor službenika prednost imaju službenici lokalne samouprave u odnosu na nezavisne stručnjake (od 5 članova samo su 2 nezavisna stručnjaka).

TI BiH je poslanicima NSRS uputio komentare na ova zakonska rješenja, a u predstojećoj javnoj raspravi će insistirati na poboljšanju njihovih odredbi, a sve kako bi se proces zapošljavanja učinio transparentnijim i javnijim i kako bi se omogućila nezavisnost lokalne samouprave i njenih zaposlenih.

tačno.net
Autor 9.2.2016. u 15:58