Nepotizam i bezakonje u OŠ “Dositej Obradović”

Stefan Blagić
Autor/ica 15.5.2020. u 09:40

Nepotizam i bezakonje u OŠ “Dositej Obradović”

Svi problemi o kojima se govori u ovom tekstu nastaju kada je Vida Miškić postala v.d. direktora Osnovne škole „Dositej Obradović“ iz Blatnice (opština Teslić), nakon opštih izbora 2018. Kako tvrde naši izvori, ona postaje v.d. direktor zahvaljujući prisnom odnosu sa bivšim ministrom zdravlja u Vladi Republike Srpske Draganom Bogdanićem. Sticajem okolnosti prouzrokovanim pandemijom, svim v.d. direktorima produžen je ugovor.

Njen mandat je trebalo da traje do 5-og marta 2020, jer je 13.2. završen konkurs za izbor direktora škole, a do 21.2. trebalo je proslijediti dokumentaciju u ministarstvo, koje je trebalo da da saglasnost za izbor novog direktora OŠ u Blatnici. Međutim, Školski odbor „igrom slučaja“, nije zasjedao u tom periodu, tako da neophodna dokumentacija nije proslijeđena u zakonom predviđenom roku.

Hajde da krenemo ispočetka.

Koliko je bahatosti u Osnovnoj školi „Dositej Obradović“ najbolje svjedoči primjer bivšeg predsjednika školskog odbora i sadašnjeg zamjenika predsjednika ŠO ove škole Dragana Nikolića (važno je spomenuti da je Nikolić odbornik SNSD-a u SO Teslić, iako je više puta za vrijeme istog mandata „mijenjao stranu“), koji je tokom svog predsjednikovanja, na neodređeno zaposlio svoju kćerku na radno mjesto nastavnika matematike zauzeto od strane radnika na bolovanju! Školski odbor se oglušio na zahtjev radnika škole da se poništi konkurs na kojem je zaposlena Nikolićeva kćerka na mjesto na kojem je već bio zaposlen radnik na bolovanju.

Kako je čitav slučaj došao do Inspektorata Republike Srpske, kontaktirali smo i Inspektorat iz kojeg su nam rekli da je u ovom slučaju zahtjev prejudiciran jer je, kako tvrde, evidentno da se podnosilac predstavke tada još uvijek nalazio na bolovanju, te da nije bio u prilici da obavlja poslove nastavnika matematike na kojima je radio.

U trenutku podnošenja predstavke, prijemom navedene radnice Katarine Nikolić podnosiocu predstavke nije onemogućen povratak na navedeno radno mesto, jer zbog odsustva samog radnika još uvijek nisu bili stečeni uslovi za realizaciju odredbe o povratku iz Ugovora  o upućivanju radnika kod drugog poslodavca, čije bi osporavanje sprovođenja i realizacije po bilo kojoj tački, tek tada bilo osnov za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava iz radnog odnosa“, poručili su iz Inspektorata.

Međutim, prosvjetni inspektor poništavao je druge konkurse u ovoj školi i pisao kazne, kako samoj školi, tako i direktorici Vidi Miškić.

V.d. direktora škole je 14.08.2019. godine u Glasu Srpske objavio konkurs na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine za  bibliotekara (puna norma), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, a tražio se jedan izvršilac. Prethodno je pribavljena pisana saglasnost od predsjednika Aktiva direktora osnovnih škola dobojske regije.

Nakon održanog testiranja i intervjua sa kandidatima, komisija za prijem u radni odnos je izvršila bodovanje kandidata i sačinila rang listu, prema kojoj je na prvom mjestu rangiran Dragiša Kovanović. Kako Infoveza saznaje, predsjednik komisije za prijem bibliotekara prilikom konkursne procedure bila je Tanja Kovanović, supruga Dragiše Kovanovića.

Direktorica škole je na osnovu rang liste donijela Odluku o prijemu kandidata na radno mjesto bibliotekar sa iskustvom na određeno vrijeme. Na Odluku o prijemu izjavljeni su prigovori Školskom odboru od strane učesnika konkursa, a potom se navedenim slučajem pozabavio Inspektorat.

Prilikom raspisivanja konkursa, škola je objavila da su kandidati dužni dostaviti uvjerenje da protiv njih nije pokrenut krivični postupak, uz napomenu da će škola isto pribaviti  službenim  putem, a prije zasnivanja radnog odnosa. Isto nije u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, kojim je propisano da su kandidati dužni uz prijavu na konkurs dostaviti uvjerenja, a ne da će škola  pribaviti isto službenim  putem. Utvrđeno je i da spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa nije sačinjen i istaknut na oglasnoj tabli škole ili veb stranici škole“, kazali su nam iz Inspektorata i dodali da je utvrđeno da kandidat Dragiša Kovanović u pogledu stručne spreme nije ispunjavao uslove za radno mjesto bibliotekara propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Ovdje ni izbliza ne staju nepravilnosti sa OŠ „Dositej Obradović“ iz Blatnice. Na sastanku Savjeta roditelja, kojem je prisustvovalo 20 od ukupno 27 roditelja koliko je propisano Statutom škole, javnim glasanjem su izabrana dva člana Školskog odbora suprotno Pravilniku o izboru i radu školskog odbora kojim je propisano da se izbor predstavnika roditelja vrši na način i po postupku kao izbor predstavnika zaposlenih.

Kada su otkrivene nepravilnosti, javna ustanova je naknadno aktom obavijestila prosvjetnu inspekciju o izvršenim mjerama, odnosno da je Savjet roditelja izvršio izbor dva predstavnika u Školski odbor u skladu sa Pravilnikom o izboru i radu školskog odbora i Statutom škole.

Da je lista nepravilnosti i više nego duga, svjedoči primjer bivšeg odbornika u Skupštini opštine Teslić i bivšeg predsjednika boračke organizacije u ovoj opštini Stanka Stankovića koji je primljen na mjesto čuvara škole, a što je posebno zanimljivo, isti je član školskog odbora u blatničkoj školi i sa Miškićevom je tazbinski povezan. Konkurs za poziciju čuvara škole nikada nije raspisan, što ovo zaposlenje čini dodatno kompromitujućim.

Iz Inspektorata su nam rekli da radno-pravni status noćnog čuvara još uvijek nije bio predmet kontrole ovog organa.

Kako Infoveza nezvanično saznaje, supruga Stanka Stankovića koja se vodi kao vlasnik trgovinske radnje u Blatnici, vršila je distribuciju svojih proizvoda u OŠ „Dositej Obradović“.

Interesantan je i slučaj Violete Borić, koja je na osnovu konkursa od 06.12.2017. godine primljena na radno mjesto nastavnika geografije u navedenoj školi, na određeno vrijeme, do povrataka radnice sa porodiljskog bolovanja, 12 časova kao pripravnik.

Nakon isteka pripravničkog staža imenovanoj, škola je 23.01.2019. godine ponovo raspisala konkursa za nastavnika geografije. Kako se odsutna radnica još uvijek nije bila vratila sa porodiljskog odsustva, a škola je sa Violetom Borić imala zaključen Ugovor o radu do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, republički prosvjetni inspektor je naložio školi da poništi dio konkursa koji se odnosi na nastavnika geografije i na poslove izvođenja nastave iz predmeta geografija rasporedi nastavnicu Violetu Borić.

Škola je u ostavljenom roku postupila po rješenju inspektora.

Miškićeva se, sudeći po riječima sindikalnog odbora, umiješala i u rad samog sindikata. Kada je na mjesto predsjednika sindikata škole izabrana Vanesa Borić, v.d. direktorica Vida Miškić osporavala je taj izbor. Naime, ona je, prema riječima sindikalaca, u šestomjesečnom periodu nezakonito isplaćivala naknadu za predsjednika sindikata škole u mjesečnom iznosu od 167,67 KM i to profesorici razredne nastave Sanji Jovičić iz Mladikovina. Sanji je, kako konstatuju, isplaćivan i mjesečni prevoz u iznosu od 97,02KM.

Kontaktirali smo v.d. direktora Osnovne škole „Dositej Obradović“ Vidu Miškić kako bismo dobili njenu izjavu o svim dešavanjima, ali ona nije bila raspoložena za komentar.

Ne mogu ja vama ništa reći preko telefona“, kratko je odgovorila Miškić.

Stupili smo u kontakt i sa bivšim direktorom navedene škole Miladinom Gotovcem koji, takođe, nije želio da komentariše.

To je Vidin način rada i ja u to ne želim da se miješam“, naveo je on.

Ipak, za komentar je bio raspoložen Dragan Gnjatić, predsjednik sindikata obrazovanja, nauke i kulture, koji je za naš portal izjavio da sa Miškićevom već duže vremena ima problema.

“Poznat mi je taj slučaj u Blatnici i sama direktorica, s kojom nemam lijepo iskustvo u saradnji. Skrenuo sam joj pažnju nekoliko puta, čuli smo se putem telefona i preko poruka i ti razgovori nisu bili nimalo prijatni. Na kraju nije vrijedilo. Smatram da je ona još uvijek na toj poziciji kako bi neko mogao da potpisuje plate radnicima i to je sve”, kazao je Gnjatić.

Infoveza.com

Stefan Blagić
Autor/ica 15.5.2020. u 09:40