Koga predstavlja Kantonalni odbor SSOOO HNK?

tačno.net
Autor 23.12.2021. u 17:54

Izdvajamo

  • Samo ravnopravan prosvjetni radnik - za iste poslove, ista plata kod istog poslodavca, jeste zadovoljan radnik, a zadovoljan nastavnik obrazuje, educira i ubuduće će savjesno, odg0vorno obavljati svoj posao, obrazovati mlade generacije i dati svoj maksimalan doprinos cjelokupnoj društvenoj zajednici!

Povezani članci

Koga predstavlja Kantonalni odbor SSOOO HNK?

Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Kantonalni odbor razjedinio svoje članstvo

O novom Kolektivnom ugovoru zaposlenici se morali izjašnjavati anketno putem viber grupe

Ministarstvo obrazovanja, zajedno sa Sindikatom, uklanjajući malu diskriminaciju, napravilo je veliku diskriminaciju, a još veće podjele članstvu

Ovih dana u osnovnim školama HNK osjeća se ogromno nezadovoljstvo uzrokovano Odlukom Vlade HNK o davanju saglasnosti na utvrđivanje koeficijenata za sve zaposlenike, a koje je Vlada utvrdila u dogovoru sa reprezentativnim Sindikatom.

Naime, stari Kolektivni ugovor istekao je 28.11.2021., a već se krenulo u intenzivne pregovore za potpisivanje novog. U tom cilju nastavljeni su pregovori Vlade i Sindikata OOO, koji nastavu izvode po Bosanskom nastavnom planu i programu i Malog vijeća učitelja-kolega prosvjetnih radnika, koji nastavu izvode po Hrvatskom nastavnom planu i programu.

Prije svega ovoga, predstavnici Sindikata su ubijedili svoje članstvo, kako se bore za interese svih zaposlenika podjednako, da će tražiti isplatu naknada po pravosnažnim i izvršnim sudskim presudama donesenim još 2015., u postupku vansudske nagodbe, uz odricanje kamata, a ukoliko se ovo ne realizuje, svi će svoja prava tražiti zakonkim putem-štrajkom.

Do danas od izvršnih sudskih presuda nema ništa, a socijalni dijalog se nastavljao i članovi Sindikata nisu bili blagovremeno obavještavani o mjerama i aktivnostima poduzetim za potpisivanje Kolektivnog ugovora, izuzev šturog saopštenje Vlade HNK, kako se vode pregovori u jednom korektnom i konstruktivnom socijalnom dijalogu.

Da se vratimo razlozima nezadovoljstva prosvjetnih radnika. Sve je zapravo krenulo od sudske presude, koja se odnosi na diskriminaciju. Malo vijeće učitelja pokrenulo je tužbu za diskriminaciju -ista školska sprema, ista složenost poslova, isti uslovi rada – ista plata. Presuda je povoljno riješena na Općinskom sudu u Mostaru. Svi prosvjetni radnici, koji su imali, ili u toku rada stekli VSS izjednačavaju se u visini plate sa zaposlenicima VSS u srednjim školama, Dakle, presuda još uvijek nije pravosnažna. O tome treba da odluči Kantonalni sud u Mostaru, ali se predstavnicima Sindikata žurilo da je što prije iskoriste, iako presude, koje su već pravosnažne, o kojima smo već govorili u ovom tekstu, čekaju dugi niz godina na izvršenje (iz 2015.godine). Zato su sa Vladom sklopile nekakav sporazum da profesorima u osnovnim školama i po Hrvatskom i po Bosanskom planu i programu vrše isplatu kroz povećane koeficijente, iako Kantonalni odbor SSOOO HNK profesora koji rade po Bosanskom nastavnom planu i programu nije podnio tužbu, pa, prema tome, nije mogao dobiti ni presudu. U svemu tome Sindikat nije mislio na sve zaposlenike, prije svega nastavnike, svoje kolege sa VŠS, koji časno i savjesno obavljaju svoj posao, isti posao kao i profesori. Zakon o OOO HNK jasno precizira da poslove nastavnika u osnovnoj školi može obavljati osoba sa zavrienom VŠS i VSS (ČI.83.). Dakle, i nastavnici sa VŠS i VSS su Zakonom izjednačeni u uslovima obavljaju istu vrstu i složenost poslova kod istog poslodavca. Na osnovu toga jasno proizilazi da po Zakonu moraju imati iste koeficijente složenosti poslova, odnosno istu platu.

Al, KO SSS OOO HNK, koji čine većinom zaposlenici sa VSS, koji su se, ili naknadno doškolovali, ili ne tako davno ostvarili diplomu VSS, su iskoristili priliku i izborili samo sebi iste koeficijente kao što imaju profesori u srednjoj školi, a posao profesora u srednjoj školi može obavljati samo osoba, koja ima završenu VSS. Dakle, za isti posao i zakonski iste uslove rada u osnovnoj školi, kojeg li apsurda, bit će dosta različito plaćeni. Kako navodi KOSSOOO HNK, koeficijenti nastavnika VŠS se izjednačavaju sa nastavnicima VŠS u srednjem obrazovanju, a poslove VŠS u srednjim školama obavljaju nastavnici stručne praktične nastave, iz čega proizilazi da se ni u kom slučaju ovi koeficijenti ne mogu porediti, ne obavljaju istu vrstu posla, već obavljaju poslove kao i kolege sa VSS, što im Zakon dozvoljava. Svi zaposlenici VŠS su primljeni po još uvijek važećem Zakonu, koji, i da se izmijeni, ne može biti primijenjen retroaktivno na nastavnike sa VŠS, niti im se može tražiti doškolovavnje, jer su obavljali, obavljaju i obavljat će istu vrstu posla kao i kolege sa VSS. Nastavnici su tražili, ukoliko dođe do izmjene Zakona, a bude tražen uslov VSS za zasnivanje radnog odnosa u osnovnoj školi, da se to odnosi na novoprimljene nastavnike, jer nastavnici sa dugogodišnjim iskustvom imaju zvanja mentora, savjetnika, za koja ne primaju nikakvu naknadu. Na ovaj način, svi bi imali jednaka prava jer bi se nastavnici VŠSi, koji su se zatekli na istom radnom mjestu kao i nastavnici VSS izjednačili u svojim pravima, obavezama i dužnostima. Potpisanim KU i koeficijentima koje je dogovorila Vlada sa reprezentativnim Sindikatom i Odlukom o koeficijentima na koju je Vlada dala saglasnost izražena je čista diskriminadja, koju isključuje Zakon o radu. Ustav BiH kao najviši pravni akt, Evropska konvencija o zaštiti ljudskih sloboda i prava, koja ima primat, čak i nad Ustavom. Vlada HNK i Sindikat pokušavaju izjednačiti koeficijente nastavnika VŠS sa koeficijentima zaposlenika u organima uprava, što se ni u kom slučaju ne može porediti jer posao namještenika u organima državne uprave obavljaju osobe VŠS i VSS, a poslove državnog službenika osobe sa završenim VII stepenom VSS po ranijem sistemu studiranja, odnosno osobe sa završenim 1,2,3. ciklusom Bolonjskog obrazovanja, što je precizirano Zakonom o državnoj službi BiH, odnosno Zakonom o namještenicima F BiH. Kod istih su platni razredi rangirani po godinama iskustva -1 god. (stručni saradnik), 2 god. viši stručni saradnik, itd.), odnosno referent, viši samostalni referent kod namještenika, itd., a nastavnici obavljaju iste poslove, jer su u pogledu Zakona izjednačeni (čl. 83. Zakona o OOO HNK).

U toku cjelokupnog pregovaranja sa Vladom HNK, KO Sindikata nije bio transparentan, nije bilo komunikacije sa svojom bazom, zaposlenici su ostali uskraćeni za tražene informacije u postupku pregovora, pa su bili prinuđeni stalno zahtijevati da im se dostave tražene informacije. Vrhunac svega je način izjašnjavanja o KU – glasanje putem viber grupe, anketno u kasnim satima (od 21:30, 22:00, 23:00 sati). Znači članovima KO SSOO se žurilo da ostvare svoj cilj – povećati plate onoj strukturi, kojoj i sami pripadaju.

Po svemu sudeći, članstvo je poniženo, obespravljeno, diskriminisano, degradirano u pogledu materijalnog statusa, narušenog dostojanstva i integriteta prosvjetnog radnika. U nastojanju da riješe malu diskrimanaciju, Vlada HNK i KO SSS HNK su napravili veliku diskriminaciju!

Samo ravnopravan prosvjetni radnik – za iste poslove, ista plata kod istog poslodavca, jeste zadovoljan radnik, a zadovoljan nastavnik obrazuje, educira i ubuduće će savjesno, odg0vorno obavljati svoj posao, obrazovati mlade generacije i dati svoj maksimalan doprinos cjelokupnoj društvenoj zajednici!

Iz svega proizilazi da će zaposlenici biti prinuđeni za sudskom zaštitom – pokretanje tužbe kod nadležnog suda, stoji u saopštenju za javnost Grupe nastavnika OŠ – HNK.

 

tačno.net
Autor 23.12.2021. u 17:54