Muzika spaja

tačno.net
Autor 26.2.2013. u 10:04

Muzika spaja

Muzički centar Pavarotti ovih dana pokreće aktivnosti u sklopu organiziranja i provedbe projekta inkluzivnih muzičkih radionica za djecu i omladinu s posebnim potrebama, pod nazivom „Muzika spaja”.

Piše: Elvedin Nezirović

Ovaj projekat predstavlja nastavak dugogodišnje djelatnosti Muzičkog centra „Pavarotti” na polju muzike i umjetnosti kao najbržeg i najprihvatljivijeg načina uključivanja svih dijelova zajednice i stvaranja sigurnijeg i inkluzivnijeg mjesta i kreativne atmosfere za djecu i omladinu, ljude uopšte. Muzikoterapija, kojom se Centar predstavio užoj i široj zajednici još od svog osnivanja prije skoro 15 godina, ima svoja uporišta u (muzičko) fiziološkim i psihološkim te medicinskim istraživanjima koja pokazuju da muzika ima sasvim mjerljive učinke na čovjeka, iako su nedovoljno predstavljene i iskorištene mogućnosti njene primjene u radu s djecom s poteškoćama u razvoju, osobito u bh. sredini.

Muzičkim radionicama koje će u okviru Projekta provesti stručni kadar, koji inače djeluje u okviru Centra na istim ili sličnim aktivnostima, bit će obuhvaćeno 10 (desetoro) djece roditelja/staratelja-članova Udruženja roditelja i prijatelja osoba s posebnim potrebama „Sunce” iz Mostara, koja do sada nisu imala priliku učestvovati u ovakvim ili sličnim aktivnostima. Oni će, kao direktni korisnici, imati priliku da kroz 10 (deset) radionica steknu nove vještine i znanja, a sve u cilju poboljšanja njihovog psihofizičkog stanja, izgradnje njihovog samopouzdanja, razvoja i izražaja kreativnosti.

Projekat predviđa i realizaciju 10 (deset) horskih radionica te završne aktivnosti, koje će biti provedene u radu na zajedničkim aktivnostima gore navedene djece s poteškoćama u razvoju i 10 (desetoro) djece iz Hora Centra, u cilju razvoja inkluzije u obrazovanju, preveniranja stereotipije, predrasuda, stigme i diskriminacije obuhvaćenih projektom i zajednice u cjelini, ali i stvaranje jedne dobre prakse za daljnje promovisanje ciljeva Projekta, i po njegovom završetku.

Putem prezentacija, diskusija, okruglog stola i uključivanja medija, ovaj projekat također predviđa i rad na mobiliziranju roditelj a/staratelj a djece uključene u Projekat, nastavnika muzičkog odgoja, školskih pedagoga i šire zajednice na polju izrade jasnih i zajedničkih strategija pristupanja inkluziji u obrazovanju i društvu, uočavajući i definirajući pojedinačne uloge svih aktera te istovremeno oslanjajući se i razvijajaući već postojeće resurse u zajednici. Senzibiliziranje i mobiliziranje šire zajednice se osobito odnosi na kolegijalna udruženja i ustanove u kulturi, koje Projekat želi podstaknuti na prepoznatljivije i intenzivnije učešće u radu na procesima društvenog uključivanja, shvatajući posebnu ulogu i moguć doprinos koje kultura ima na ovom polju. Iako je u fokusu ovog Projekta inkluzija djece s poteškoćama u razvoju, njime se želi istaknuti bitnost inkluzije sve djece s posebnim potrebama i marginaliziranih skupina, a dalekosežni cilj koji nadilazi njegovo provođenje je stvaranje društva koje odgovara i služi različitim potrebama i interesima sve djece.

tačno.net
Autor 26.2.2013. u 10:04