Hoće li Fudbalski savez BiH prekršiti pravila i dopustiti Sarajevu da odgodi meč sa Veležem

tačno.net
Autor 20.8.2020. u 14:48

Hoće li Fudbalski savez BiH prekršiti pravila i dopustiti Sarajevu da odgodi meč sa Veležem

Promjena termina odigravanja utakmice moţe se vršiti isključivo na osnovu podnesenog pismenog zahtjeva zainteresovanog kluba Komitetu, najkasnije 8 (osam) dana prije rasporedom utvrđenog termina odigravanja utakmice, a koji u sebi sadrţi razlog zbog kojeg se traţi promjena termina s priloženom dokumentacijom, iz koje se nesumnjivo može utvrditi opravdanost podnesenog zahtjeva. Pored navedenih razloga klub može dati i eventualni prijedlog novog termina, koji treba, ukoliko je moguće, biti usaglašen sa protivničkim klubom.

Uoči 5. kola Premijer lige u bosanskohercegovačkoj fudbalskoj javnosti glavno pitanje je kada će se odigrati derbi susret između Sarajeva i Veleža. iz Veleža  nisu udovoljili zahtjevu Sarajeva, tako da će “presuditi” Takmičarska komiisja Fudbalskog saveza BiH čija sjednica će biti održana tokom dana ili sutra u jutarnjim satima.

A. šta zapravo kažu Propozicije takmičenja za sezonu 2020/2021, odnosno da li Veležovo “ne” znači da će utakmica biti odigrana po ranije utvrđenom programu.

“Promjena termina odigravanja utakmice moţe se vršiti isključivo na osnovu podnesenog pismenog zahtjeva zainteresovanog kluba Komitetu, najkasnije 8 (osam) dana prije rasporedom utvrđenog termina odigravanja utakmice, a koji u sebi sadrţi razlog zbog kojeg se traţi promjena termina s priloženom dokumentacijom, iz koje se nesumnjivo može utvrditi opravdanost podnesenog zahtjeva. Pored navedenih razloga klub može dati i eventualni prijedlog novog termina, koji treba, ukoliko je moguće, biti usaglašen sa protivničkim klubom.

U slučaju kada zahtjev za promjenu termina (iz razloga više sile) nije podnesen shodno stavu 1. ovog člana, odnosno najmanje na 3 (tri) dana prije utvrđenog termina za odigravanje utakmice, podnosilac zahtjeva obavezan je dostaviti uz obrazloženje i pismenu saglasnost drugog kluba (protivnika) utakmice, za koju se traži promjena termina.

Odluku o zahtjevu kluba za promjenu termina utakmice iz stava 1. i 2. ovog člana donosi Komitet, s tim da se kod donošenja odluke moraju imati u vidu odredbe člana 17. i 18. Pravilnika o nogometnim/fudbalskim takmičenjima BiH.

Odluka Komiteta o podnesenom pismenom zahtjevu za promjene termina odigravanja utakmice je konačna i ona se dostavlja zainteresiranim klubovima i ostalim učesnicima takmičenja”, navodi se u članu 10 Propozicija takmičenja.

Sportsport.ba-   Tacno.net 

tačno.net
Autor 20.8.2020. u 14:48

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija