Mogherini: Sva ljudska bića se rađaju slobodna s jednakim dostojanstvom i pravima, bez obzira na porijeklo, etničku pripadnost ili vjeroispovijest

tačno.net
Autor/ica 21.3.2018. u 16:26

Mogherini: Sva ljudska bića se rađaju slobodna s jednakim dostojanstvom i pravima, bez obzira na porijeklo, etničku pripadnost ili vjeroispovijest

Povodom Međunarodnog dana za borbu protiv rasne diskriminacije Evropska unija ponovno naglašava svoju snažnu predanost vrijednostima jedinstva i suživota te borbi protiv rasizma, diskriminacije, ksenofobije i isključivanja u svim njihovim oblicima, unutar naših granica i izvan njih.

Pojave diskriminacije, mržnje i netolerancije još izazivaju sukobe u mnogim zemljama diljem svijeta, prisiljavaju ljude na bijeg i stvaraju nepodnošljivu ljudsku patnju. One su sve prisutnije i u našoj Evropskoj uniji.

Društvo u kojem se ne mogu svima zajamčiti ljudska prava krhkije je, neotpornije i sklonije sukobima.

Evropska unija promiče univerzalnu ratifikaciju i punu primjenu Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, koja je univerzalni temelj rada na sprječavanju i iskorjenjivanju rasizma i diskriminacije.

Grupa EU-a na visokom nivou za suzbijanje rasizma, ksenofobije i drugih oblika netolerancije sastavila je vodeća načela za obuku o zločinima iz mržnje za tijela za izvršavanje zakonodavstva i tijela kaznenog progona te za pristup pravdi, zaštiti i podršci za žrtve zločina iz mržnje. Pridonijela je daljnjem razvoju smjernica za tijela kaznenog progona o evidenciji zločina iz mržnje koje se trenutačno testiraju u nekoliko država članica. Međutim, riječ je ponajprije o borbi u području kulture.

Podrška partnerskim zemljama i civilnom društvu u sprječavanju i suzbijanju rasizma i netolerancije vodeće je načelo i za vanjsko djelovanje EU-a. EU finansijskim sredstvima pomaže civilnom društvu diljem svijeta u borbi protiv rasne diskriminacije, ksenofobije i netolerancije. Primjerice, pokrenuti su projekti za unaprjeđenje kaznenopravnog sustava u Ruandi u okviru obrazovanja o ljudskim pravima te pružanja pravne pomoći. U Šri Lanki podupire se jačanje temeljnih prava i sloboda u sjevernoj i istočnoj pokrajini unaprjeđenjem kvalitete pravnih usluga i pristupa njima.

Budući da ove godine obilježavamo 70. godišnjicu Opće deklaracije o ljudskim pravima, Evropska unija više nego ikad prije nastavlja predano raditi na univerzalnoj primjeni temeljnih prava iz te deklaracije. Pritom blisko surađuje u iskorjenjivanju rasne diskriminacije sa svim našim partnerskim zemljama, regionalnim i međunarodnim organizacijama, nacionalnim institucijama za ljudska prava, civilnim društvom i borcima za ljudska prava. EU će nastaviti s radom dok diskriminacija, mržnja i nasilje potpuno ne nestanu.

tačno.net
Autor/ica 21.3.2018. u 16:26