OSCE: Ustanovljeni nedostaci u procesuiranju predmeta korupcije u Bosni i Hercegovini

Zlatan Music
Autor 21.2.2018. u 16:28

OSCE: Ustanovljeni nedostaci u procesuiranju predmeta korupcije u Bosni i Hercegovini

Foto: OSCE

Više od 100 predstavnika pravosuđa, agencija za provođenje zakona i međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini (BiH) prisustvovalo je danas u Sarajevu predstavljanju izvještaja pod nazivom „Praćenje procesuiranja predmeta korupcije u BiH: Prva procjena“ kojeg je sastavila Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Ovaj izvještaj je izrađen u okviru projekta pod nazivom „Procjena potreba pravosuđa u procesuiranju korupcije kroz praćenje rada na krivičnim predmetima“, uz podršku Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona, pri Ministarstvu vanjskih poslova SAD-a.

Izvještaj predstavlja prvu procjenu pitanja koja negativno utiču na kvalitet i učinkovitost odgovora pravosuđa na korupciju u BiH, izrađenu na osnovu monitoringa sudskih postupaka. Bazira se na analizi 67 predmeta u vezi sa korupcijom završenih u periodu između januara 2010. godine i septembra 2017. godine.

„Ova vrsta analize, zasnovana na ocjeni specifičnih, poznatih i nedavno završenih predmeta, ima izuzetan značaj za sve institucije koje učestvuju u borbi protiv korupcije. To je važno sa stanovišta prilagođavanja aktivnosti jačanja kapaciteta specifičnim problemima sa kojima se suočava pravosuđe. Borba protiv korupcije je dugoročan proces koji zahtijeva angažman svih nas”, rekao je generalni sekretar OSCE-a Thomas Greminger, povodom objavljivanja Izvještaja.

Glavni nedostaci koji su ustanovljeni u Izvještaju su nedovoljna usklađenost krivičnog zakonodavstva, nedostatak tužilačkih kapaciteta u izradi optužnica i prikupljanju dokaza, kao i nedosljedno tumačenje zakona od strane sudova.

„Pozivamo Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) i izvršnu vlast da preduzmu djelotvorne korake ka poboljšanju i sudskih i tužilačkih kapaciteta, što uključuje jačanje tužilačkih kapaciteta u izradi optužnica i istragama finansijskih aspekata korupcije“, istakao je šef Misije OSCE-a u BiH, ambasador Bruce G. Berton.

Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Maureen Cormack, je izjavila: „Izvještaj OSCE-a pokazuje – jasno, precizno i neosporno – da pravni sistem u BiH nije djelotvoran u borbi protiv korupcije. Preveliki broj tužilaca ne izrađuje kvalitetne optužnice, a preveliki broj sudija ne pregleda optužnice dovoljno detaljno ili ne tumači zakon na  dosljedan način. Pozivam sve pravosudne institucije u BiH, naročito VSTV, da ovaj Izvještaj i njegove preporuke iskoriste za jačanje vladavine prava i pravde u BiH i da počnu odmah.“

Zlatan Music
Autor 21.2.2018. u 16:28