U SARAJEVU ODRŽAN 4. SEMINAR O INKLUZIJI ROMA – UKLJUČIVANJE ROMA U BIH KLJUČNO JE ZA PUT KA EU

Meliha Mujezinović
Autor 31.1.2018. u 13:22

U SARAJEVU ODRŽAN 4. SEMINAR O INKLUZIJI ROMA – UKLJUČIVANJE ROMA U BIH KLJUČNO JE ZA PUT KA EU

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Evropska komisija zajedno su organizirali Seminar o socijalnom uključivanju i romskim pitanjima u BiH 31. januara 2018. godine u Sarajevu.

Ovo je četvrti takav seminar organiziran u Bosni i Hercegovini od 2011. godine. Rasprava je uključivala sve partnere koji rade na osiguranju potpune ekonomske i socijalne uključenosti Roma.

Na seminaru je učestvovalo preko 80 predstavnika vlasti BiH, lokalnih vlasti, nevladinih i međunarodnih organizacija, a razgovaralo se o dosadašnjim dostignućima i izazovima u pet ključnih prioritetnih oblasti integracije Roma: stambeno zbrinjavanje, obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvena zaštita i registracija građana. Ključna svrha Seminara nije samo da se identifikuju glavne praznine u ovoj oblasti nego i da se zajednički predlažu realna rješenja i dodatne konkretne mjere za rješavanje prepreka socijalnoj inkluziji Roma u predstojećem dvogodišnjem periodu.

BiH je zabilježila određeni napredak, u pogledu stambenog zbrinjavanja i sprječavanja apatrdistva, koji sada treba da bude održiv. S druge strane, još dosta toga treba da se uradi da bi se obezbijedio pristup romske populacije obrazovanju, zapošljavanju i zdravstvenoj zaštiti. Operativni zaključci usvojeni na Seminaru o inkluziji Roma predstavljaju zajedničku posvećenost svih vlasti i aktera u BiH za predstojeće dvije godine. Provedbu zaključaka će nadgledati Odbor za Rome u BiH a biće uključen i u redovni politički dijalog podkomiteta između EU i BiH.

Seminarom su predsjedavale gđa. Marta Garcia Fidalgo, savjetnik za koordinaciju politike Roma pri Generalnoj direkciji za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR) Evropske komisije, i gđa. Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH. Uvodne govore su također održali i šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU, ambasador Lars-Gunnar Wigemark, i predsjedavajući Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH Mujo Fafulić.

Gđa Marta Garcia Fidalgo je izjavila: “Potpuno i konstruktivno angažovanje BiH u rješavanju osnovnih prava i osiguranju potpune zaštite prava manjina u zemlji biće ključno za njen put ka EU. Postignut je određeni napredak od prethodnog seminara, sa ohrabrujućim koracima u oblastima kao što su stambeno zbrinjavanje i registracija građana, ali su potrebni dodatni napori kako bi se osigurala implementacija Strategije i akcionih planova za Rome. Svi nadležni organi trebaju uraditi svoj dio posla i dodijeliti potrebna sredstva. Posvećenost svih zainteresovanih strana od suštinske je važnosti kako bi se osigurali opipljivi i mjerljivi rezultati socijalne integracije najugroženijih građana BiH. Napredak ka inkluziji Roma predstavljat će i napredak na putu ka EU.”

Ministrica Semiha Borovac je izjavila: “Činjenica je i da se Romi u Evropi ali i u BiH i dalje suočavaju sa predrasudama, netoleranicijom, diskriminacijom i socijalnim isključivanjem u svakodnevnom životu, što predstavlja poziv na akciju. Smatram kako promocija integracije Roma zahtjeva unapređenje političke posvećenosti inkluziji Roma, izdvajanje adekvatnih sredstava u budžetima, bolju koordinaciju donatora kao i sistemsku evaluaciju i unaprijeđen monitoring mjera koje se provode. Iz državnog budžeta BiH je do kraja 2017. godine osigurano ukupno više od 21,6 miliona KM za rješavanje romske problematike.”

Zahvaljujući relevantnim institucijama BiH, uključujući Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, nevladine organizacije i Delegaciju EU u BiH, za značajna sredstva izdvojena dosad, Mujo Fafulić, predsjedavajući Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH, naglasio je da je problem romske zajednice sada postao još vidljiviji. “Bitno je obezbijediti značajnu pomoć za romsku zajednicu kako bi se integrisala u društvo i imala istu startnu poziciju kao i svi drugi građani koji žive na području BiH. Mi ne želimo ništa više od onog što drugi imaju,” naglasio je gospodin Fafulić.

Od 2007. godine EU je obezbijedila više od 7,5 miliona eura Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) i Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), kako bi podržala socijalno-ekonomsku inkluziju i integraciju Roma u BiH, uključujući i stambeno zbrinjavanje. Evropska komisija se obavezala da ulaže više i usmjerenije kako bi podržala inkluziju Roma putem sredstava IPA-II.

Gđa Garcia Fidalgo iz Evropske komisije će 1. februara 2018. godine posjetiti romske porodice koje su dobile pomoć EU u Kaknju, Zenici i Zavidovićima. Oko 140 romskih porodica u 9 opština u BiH je u okviru projekta “Romska akcija II” dobilo bolje uslove stanovanja.

Meliha Mujezinović
Autor 31.1.2018. u 13:22