Bilježnica Robija K.: Deklamacija o zajedničkom jeziku

Viktor Ivančić
Autor 3.4.2017. u 15:58

Izdvajamo

  • Ustaša je rekao: ‘Gespede, jeste vedele šte peše ene leđece e Deklereceje e zejednečkem jezeke? Pe te je strešne!’ Četnik je rekao: ‘Služum su su kulugum Ustušum! Duklurucuju u zujudnučkum juzuku ju struvučnu u upusnu! Murumu su juku zubrunutu!’ Balija je rekao: ‘Pitpini si sližim! Ki gid kiži di mi imimi zijidnički jizik, tij ji jigislivinski đibri!’

Povezani članci

Bilježnica Robija K.: Deklamacija o zajedničkom jeziku

Bili jednom Ustaša, Četnik i Balija. Ustaša, Četnik i Balija našli su se na sastanku radi važnog dogovora. Oni su sili za stol i otkopčali su botune na modrim sakoima. Onda su pritegnili kravate na bilim košuljama i otpili su po guc mineralne. Onda je Ustaša rekao: ‘Gespede, jeste vedele šte peše ene leđece e Deklereceje e zejednečkem jezeke? Pe te je strešne!’ Četnik je rekao: ‘Služum su su kulugum Ustušum! Duklurucuju u zujudnučkum juzuku ju struvučnu u upusnu! Murumu su juku zubrunutu!’ Balija je rekao: ‘Pitpini si sližim! Ki gid kiži di mi imimi zijidnički jizik, tij ji jigislivinski đibri!’

Ustaša je rekao: ‘Tečne! Jegeslevenske gevne šere leže de me gevereme este jezek, mede se me međesebne nešte ne rezemejeme!’ Četnik je rekao: ‘Tučnu! Putpusujum uvu uzjuvu kulugu Ustušu!’ Balija je pitao Četnika: ‘Kiki ti mižiš pitpisit izjivi kiligi Istiši iki gi ni rizimijiš?’ Četnik je rekao: ‘Uuku gu nuštu nu ruzumum, ju vurujum u dubru numuru kulugu Ustušu!’ Balija je rekao: ‘Dibri, indi i ridi!’ Onda je Ustaša pitao Baliju: ‘E keke te zneš šte kelege Četnek gevere eke ge ne rezemeješ?’ Balija je rekao: ‘Vjirijim i dibri nimijiri kiligi Čitniki!’ Četnik je rekao: ‘Dubru, tu smu ruzjusnulu!’

Ustaša je rekao: ‘Gespede, ed klječne je vežneste de se me međesebne ne rezemejeme! Ne teme mereme enzesterete!’ Balija je rekao: ‘Isprivni rizimišljiti, kiligi Istiši! Ni smijimi imiti ništi zijidnički, i pinijminji zijidnički jizik!’ Četnik je rekao: ‘Numu Srbumu ju nuš juzuk putunju nucuunulnug uduntututu! Numu šunsu du mu guvurumu ustu juzuk kuu Ustušu u Buluju!’ Ustaša je rekao: ‘E neme este! Bele be strešne de me Hrvete gevereme kee Četnece e Beleje!’ Balija je rekao: ‘I mi isti! Bili bi grizni di mi Bišnjici pričimi isti kii Istiši i Čitnici!’ Ustaša je rekao: ‘Eke be emele zejednečke jezek, gespede, te be znečele de sme džebe retevele!’

Balija je rekao: ‘Mini ji biš simpitični kiki si vimi Istišimi svi simiglisnici i, i vimi Čitnicimi si svi simiglisnici i!’ Četnik je rekao: ‘Munu ju u rutu puguduu šrupnul u dunju usnu! Zutu su mu kud pručum svu sumuglusnucu u!’ Ustaša je rekao: ‘E mene je e rete pegedeje šrepnel! Seme e gernje esne! Zete se me sve semeglesnece e!’ Balija je rekao: ‘I mini ji mitik ilitiji izmiđi girnji i dinji isni! Ziti si mi svi simiglisnici i!’ Ustaša je rekao: ‘Te je jeke debre! Te zneče de se sed međesebne rezlekejeme mnege veše nege preje rete!’ Četnik je rekao: ‘Nušu juzucu su nušu rutnu tukuvunu!’ Ustaša je rekao: ‘Tečne! Zete sme me Hrvete ed neše geverne mene neprevele stenderdne knježevne jezek!’

Balija je rekao: ‘I mi isti!’ Četnik je rekao: ‘U mu ustu! Nušu guvurnu munu su nušu nucuunulnu bugutstvu!’ Ustaša je rekao: ‘Sve sreće de sme e rete sve bele kveletetne renjene!’ Balija je rekao: ‘Iki ji niciinilni jizik pisljidici rinjivinji, ti zniči di niš idintitit priizlizi iz nišig invilidititi!’ Ustaša je rekao: ‘Te je meder zeklječek, kelege Beleje! Edentetet e jeste enveledetet!’ Četnik je rekao: ‘Mu Srbu smu nuučilu du ćumu su nujvušu ruzlukuvut ud druguh uku pustunumu bugulju!’ Ustaša je rekao: ‘E me Hrvete! Nešem edentetetem be se trebele bevete defekteleze!’ Balija je rekao: ‘Simi šti mnigi giviri di izglidimi mili nikizni i diginirični!’ Četnik je pitao: ‘Kuku tu musluš?’ Balija je rekao: ‘Hi-hi-hi, pi ti, kiligi Čitnik, imiš isti kii mrivijid!’ Četnik je rekao: ‘Ku mu tu kužu! Pugluduj svuju ustu, Buluju! Uzgluduju ku šupuk ud vjuvurucu! Hu-hu-hu!’

Ustaša je rekao: ‘Prestenete se sveđete, kelege! Ezbeljne je seteeceje! Mereme se sve skepe sepretstevet jegeslevenskej đebrede keje heće de nem nemetne zejednečke jezek!’ Četnik je rekao: ‘Dubru, služum su!’ Balija je rekao: ‘I ji si sližim si kiligim mrivijidim!’ Ustaša je rekao: ‘Jer eke jegeslevenske đebred tvrde de sve gevereme este jezek, te ende zneče de neme rezleke ezmeđe Hrvete, Srbe i Bešnjeke, nege de sme sve este kerec!’ Četnik je rekao: ‘Nu mužumu svu but ustu kuruc! Pugutuvu jur su znu du Čutnucu umuju vuću kuruc ud Ustušu!’ Ustaša je rekao: ‘Se tem ecjenem se ne be sležee!’ Četnik je rekao: ‘Mu numuj? Ujdu gu uzvudu kud su junuk!’ Ustaša je rekao: ‘Melem kelege Četneke de ne bede bezebrezen!’ Balija je rekao: ‘Mini ji kiric ibrizin, nije bizibrizin!’

Ustaša je rekao: ‘Deste, kelege! Neje trenetek ze zejebenceje!’ Četnik je pitao: ‘Pu štu du rudumu?’ Ustaša je rekao: ‘Predležem de sesteveme zejednečke Deklereceje pretev Deklereceje e zejednečkeme jezeke!’ Balija i Četnik su zadivljeno gledali u Ustašu. Onda je Četnik rekao: ‘Tu ju udlučnu uduju!’ Ustaša je rekao: ‘Trebeme perečet nešem neredeme de se ekrene bedećneste, e ne de se preke neprejeteljske jezečne peleteke vrećeje e mrečne jegeslevenske prešlest!’ Balija je rekao: ‘Imim pitinji!’ Četnik je pitao: ‘Kuju putunju?’ Balija je rekao: ‘Ni kijim jiziki di sistivimi zijidnički Dikliriciji pritiv Dikliriciji i zijidničkim jiziki? Iki ni pistiji zijidnički jizik?’

Četnik je rekao: ‘Uh, tu bu muguu butu prublum!’ Balija je pitao: ‘Di zivnimi pirtizini zi prividiici?’ Ustaša je rekao: ‘Ne, ne, ne! Strečnjece keže de, ček e ked se neše jezece petpene rezlečete, eme nekeh reječe keje se este e Estešeme e Četneceme e Belejeme!’ Četnik je rekao: ‘Mu numuj? Pustuju ruču kuju su zujudnučku u Čutnucumu u Ustušumu u Bulujumu? Tu nusum znuu!’ Ustaša je rekao: ‘Teke keže strečnjece! Mereme pemeće teh reječe sestevete zejednečke Deklereceje pretev Deklereceje e zejednečkeme jezeke!’

Četnik je pitao: ‘Kuju su tu ruču?’ Balija je rekao: ‘Ti si rijiči biz simiglisniki! Imi ih jiki mili!’ Ustaša je rekao: ‘Mereme eh se sjetet, zbeg bedećnoste nešeh nerede!’ Četnik se češkao po čelu i rekao je: ‘Jubutu, ju su nu mugu sutut nu judnu ruču buz sumuglusnuku!’ Balija je rekao: ‘Ni mini ni jidni ni pidi ni pimit!’ Ustaša je rekao: ‘Mereme se sjetet ber jedne, kelege! Bedećnest nešeh nerede je e petenje!’ Balija je pitao: ‘Miži li zijidnički Dikliriciji pritiv Dikliriciji i zijidničkim jiziki imit simi jidni rijič?’ Četnik je rekao: ‘Štu fulu? Bulju du smu krutku u jusnu!’ Ustaša je rekao: ‘Teke je! Trebe nem kretke e jesne elterneteve jegeslevenskem mreke! Seme de se sjeteme…’ Onda su Balija, Ustaša i Četnik sidili za stolom i dumali su. Onda su odjednom zacaklile im se oči. Onda su svi troje dignili ruke u zrak i viknili su: ‘Smrt!’

Robi K. (IIIa)

pescanik.net

Viktor Ivančić
Autor 3.4.2017. u 15:58