Aktivisti za prava životinja poručuju: Mučenje i ubijanje životinja je krivično djelo!

tačno.net
Autor 19.9.2013. u 17:15

Aktivisti za prava životinja poručuju: Mučenje i ubijanje životinja je krivično djelo!

Povodom sve češćih i neistinitih pisanja medija i portala na temu prekobrojnosti napuštenih pasa na ulicama u BiH, kao i otvorene medijske kampanje čiji je cilj izmjena Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH i uvođenje odredbe o eutanaziji svi MI, aktivisti za prava i dobrobit životinja želimo da skrenemo pažnju na istinu vezanu za ovu tematiku.

Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja BiH je glavni pravni akt u oblasti zaštite životinja u BiH. Svaki zakon entiteta ili podzakonski akt u ovoj oblasti mora biti usaglašen sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH. Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja BiH je dobar i funkcionalan zakon koji se ne provodi samo zato što određeni politički i stručni krugovi ne žele njegovu primjenu.

Za provođenje Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH nadležne su veterinarske inspekcije preko službenih veterinara.

Nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega provodi Ured za veterinarstvo BiH, nadležni organi entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, preko službenih veterinara.

Veoma je važno znati i da je mučenje i ubijanje životinja u BiH je krivično djelo i kao takvo je regulisano članom 318 Krivičnog zakona FBiH, članom 433 Krivičnog zakona RS i članom 312 Krivičnog zakona Brčko Distrikta.

Četiri godine nakon donošenja Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, kao i njegovog stupanja na snagu, svi mi koji se borimo za prava i dobrobit životinja se suočavamo ne samo sa neprovođenjem Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, nego i sa grubim, drskim i bezobraznim kršenjem njegovih odredbi od strane svih nivoa i instanci vlasti, fizički i pravnih osoba. Što je još tragičnije prekršitelji odredbi Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH se ne sankcionišu, a sad je u parlamentarnoj proceduri i prijedlog o Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH koji sadrži i skandalozni prijedlog o uvođenju eutanazije za napuštene životinje!

Postojeći zakon je apsolutno provodiv, kako je 21. maja 2013. god. na sjednici zaključilo i Vijeće ministara BiH, usvajajući Informaciju o dosadašnjoj provedbi Zakona uz set mjera.

Međutim evidentno da se vrši politička i medijska hajka na napuštene životinje. Uzorci velikog broja napuštenih životinja na ulicama BiH leže upravo u neprevođenju odredbi Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH. Ako konkretno govorimo o povećanom broju napuštenih pasa radi se o tome da je povećan broja napuštenih pasa na ulicama uvijek direktna posljedica neprovođenja preventivnih, Zakonom predviđenih mjera.

Uzrok problema je kontinuirano napuštanje kućnih životinja koje prolazi nekažnjeno, te uvećavanje postojeće populacije slobodnom reprodukcijom, uz odsustvo sistemske informativno-edukativne kampanje, kontrole sredine, centralnog registra.

Ono što javnost treba da zna je slijedeće:

Napuštanje životinja od strane njihovih imaoca je direktan generator problema, a zabranjeno je članom 4 Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, ali ono što dovodi do masovnog napuštanja životinja je politika nekažnjavanja osoba koje napuštaju životinje. Time se enormno povečava broj napuštenih životinja na ulicama.

Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH je previđeno formiranje jedinstvenog državnog registra kućnih ljubimaca i mikročipovanje istih, što dosada nije urađeno. Naime, da postoji jedinstveni registar označenih životinja, bilo bi moguće da se očita mikročip sa napuštene životinje i utvrdi se ime osobe koja je imaoc/vlasnik životinje i koja je tu životinju napustila, a zatim se moglo pristupiti procesuiranju i sankcionisanju osobe koja je napustila životinju. Provođenje represivnih mjera bi se direktno uticalo na svijest građana i ostvarile bi se funkcije generalne i specijalne prevencije i represije.

Također, opštine i gradovi ne postupaju u skladu sa odredbama članova 28 i 43 Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, tj. dosada nisu izvršile zakonsku obavezu formiranja skloništa za napuštene životinje, a pojedinim opštinama gdje postoje skloništa za napuštene životinje, ista su u užasnom stanju, jer služe kao poligon za pranje novca, a nadležne veterinarske inspekcije ne žele da obavljaju svoje zakonom određene obaveze i vrše kažnjavanje odgovornih za takvo stanje, također nadležna tužilaštva i policijske agencije ne vrše istraživanje krivičnih djela koja se čine u sklopu vođenja pojedinih skloništa za životinje.

Isto tako zakonska obaveza provođenja programa kastracije/sterilizacije se samo djelimično provodi, a rezultat tog djelemičnog provođenja je povečan broj napuštenih životinja na ulicama.

Opštine i gradovi odbijaju da finansiranju izgradnju i održavanje skloništa za napuštene životinje pod izgovorom lošeg finansijskog stanja, a svjedoci smo svakodnevnog nenamjenskog i nezakonitog trošenja budžetskih sredstava, dok je finansiranje skloništa ZAKONSKA OBAVEZA. Pri tome se plasiraju lažne informacije o cijeni izgradnje skloništa za životinje i troškova ishrane, liječenja i održavanja.

Glavni krivci za ovo stanje su ovlašteni službeni veterinari i Ured za veterinarstvo BIH. Da ovlašteni službeni veterinari vrše kažnjavanje prekršitelja Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH i da između ostalog kažnjavaju osobe koje napuštaju životinje, broj napuštenih životinja u BiH bi bio znatno manji, a dosljednom primjenom Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja bi u doglednom periodu napuštene životinje u potpunosti bile zbrinute. Provođenje represivnih mjera doprinosi povečanju svijesti kod građana. Također, nijedna veterinarska inspekcija nije sankcionisala opštine za neizgradnju skloništa za životinje, kao ni za izgradnju i održavanje skloniša koje ne ispunjavaju odredbe Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH i Pravilnika o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati skloništa za napuštene životinje. Ured za veterinarstvo BiH je u potpunosti zakazao. Dužnost Ureda za veterinarstvo BiH je da vrši nadzor na provođenjem Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, kao i propisa donesenih na osnovu njega. Najbolji primjer za njihov nerad je taj što se ne postavlja pitanje zbog čega ovlašteni službeni veterinari ne rade svoj posao, zbog čega se prekršioci Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH ne sankcionišu.

Napominjemo da problem napuštenih pasa nije „životinjski problem“, nego „ljudski problem“, tj. prouzrokovali su ga oni koji su svjesno opstruirali provođenje Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH. Problem napuštenih pasa se koristi da se „skrene pozornost“ sa tema kao što su: organizovani kriminal u svim sferama društva, nezakonito i nenamjensko trošenje budžetskih sredstava, maloljetnička delinkvencija, pedofilija, narkomanija, itd. Najbolji primjer zato je Grad Sarajevo, gdje svi pričaju o napuštenim psima i o „vanrednom stanju zbog napuštenih pasa“, a niko ne želi reći da je u Sarajevu vanredno stanje zbog svakodnevnih oružanih obračuna, narkomanije, višestrukih povratnika u izvršenje krivičnih djela, koji se slobodno šetaju Sarajevom naoružani raznim vrstama vatrenog i hladnog oružja.  Ono što se maksimalno koristi je to što se životinje, ne mogu boriti za svoja prava i što ne mogu reći kakvim su sve zlostavljanjima izložena. Ovom prilikom svim odgovornim za patnje kojima su životinje izložene političarima, veterinarskim inspektora, službenicima u Uredu za veterinarstvo BiH, tužiteljima, ovlaštenim službenim osobama u policijskim agencijama, ali i građanima, želimo da poručimo: u BiH ima ko da se bori za prava životinja i ima ko da istupa u ime životinja. Koritimo, a i u budućnosti ćemo koristiti sva zakonska sredstva uključujući i podnošenje krivičnih prijava i tužbi protiv onih koji su opstruirali provođenje Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH i boriti ćemo se za uspješnu provedbu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH.

Aktivisti za prava životinja

tačno.net
Autor 19.9.2013. u 17:15

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija