Dalida Kozlić: Teška borba protiv šintorskih službi

Dalida E. Kozlić
Autor 29.8.2017. u 11:04

Dalida Kozlić: Teška borba protiv šintorskih službi

Postupak javnih nabavki nije proveden sukladno Zakonu. Iz tog osnovnog prestupa rađaju se svi ostali

n/r Načelnik općine Breza 

Putem ove obavijesti dostavljam Vam sve relevantne informacije o ilegalnoj šintorskoj službi JP „Veterinarska stanica Novi Grad“ d.o.o. i njihovim kriminalnim aktivnostima, obzirom da je općina Breza, općinski načelnik, tj. Vi, donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača – direktni sporazum, kojom se prihvata se Ponuda broj: 241/2017 od 16.08.2017. godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Usluge hvatanja, zbrinjavanja, kastracije, sterilizacije, liječenja, udomljavanja i spašavanje pasa lutalica sa podučja općine Breza“, te se dodjeljuje ponuđaću VETERINARSKA STANICA NOVI GRAD d.o.o.Sarajevo, za ponuđenu cijenu od 6.839,05 KM, sa popustom i PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaću.

Prije svega obaviještavam Vas da sam postupak javne nabavke – dirketnog sporazuma nije proveden sukladno odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH i pratećim podzakonskim aktima na što su Vas bili dužni upozoriti savjetnici, nadležna služba, kao i službenici pravne službe.

U odnosu na kriminalne aktivnosti JP „Veterinarska stanica Novi Grad“ d.o.o. Sarajevo i grupe za organizovani kriminal okupljene oko iste mora da znate slijedeće:
Postoji mnogo ilegalnih skloništa za napuštene životinje koje su osnovane od strane osoba koje su bliske politčkim vlastodršcima.
Politički podobne osobe formiraju nezakonita i neregistrovana „skloništa za napuštene životinje“, koje imaju funkciju logora, a zatim fakturišu lažne veterinarske obrade, kao i hranu koja nikad ne dolazi do životinja, te na kraj sredstva za nezakonitu eutanaziju, a zapravo napuštene životinje u konkretnom slučaju psi se muče i na najbrutalnije načine ubijaju u tzv. „skloništima“.
Također, tu su i osnovani ilegalni higijenski servisi koji primaju novac iz budžeta različitih općina.

Konkretan primjer za ovo je JP „Veterinarska stanica Novi Grad“ d.o.o. Sarajevo, a koja je u vlasništvu JP „Lokom“ d.o.o. Novi Grad Sarajevo, koje pak u vlasništvu općine Novi Grad Sarajevo.

Po mojoj krivičnoj prijavi Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo vodi krivični predmet protiv Efendić Semira i drugih, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili više krivičnih djela.
Predmet se vodi pod brojem T09 KTP 0072282 16 2 te sam službeno od strane glavne kantonalne tužiteljice Kantona Sarajevo gospođe Dalide Burzić obaviještena da je evidentno da „finansijska sredstva koja su bila usmjerena za pse, za koje nedvojbeno postoje dokazi da su nestali, a ostalo je pitanje šta se desilo sa navednim psima.“

Ono što Vi mora da znate iz tog krivičnog predmeta, a što je na osnovu moje krivične prijave utvrđeno je slijedeće: “Shema kriminalni aktivnosti je jasna: ilegalni „higijenski servis“ JP „Lokom“ hvata napuštene pse koje je potom vodio na ubijanje u KJP „Veterinarska stanica“ – ambulanta Stup, a od oktobra 2014. godine u JP Veterinarsku stanicu “Novi Grad” d. o. o. Sarajevo, koja fakturiše hvatanja napuštenih pasa preko formalno – pravno nepostojećeg higijenskog servisa, a od oktobra 2014. godine Veterinarska stanica “Novi Grad” d. o. o. fakturiše nepostojeće veterinarske obrade i smještaj (međutim psi se veterinarski ne obrađuju, nego ubijaju).

Budžetski novac koji je isplačen za finansiranje ilegalnih aktivnosti ne može biti prikazan u finansijskoj dokumentaciji, s obzirom da je osnov za njegovu isplatu ilegalna aktivnost, obzirom da predmetne pravne osobe nemaju dozvole za rad koje su propisane zakonom niti su ispunile zakonom propisane uvjete, što jasno upućuje na to da osobe koje su kao izvršitelji krivičnih djela navedeni u ovoj krivičnoj prijavi, budžetski novac koriste za sebe u privatne svrhe.”

Kako Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo vodi istragu protiv više fizičkih i pravnih osoba, a zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili više krivičnih djela i to krivičnog djela iz člana 340. stav 1. KZ FBiH, člana 272. stav 4. u vezi stava 1. KZ FBiH, člana 318. stav 2. u vezi stava 1. KZ FBiH, člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH, i dr., to Vam napominjem da bilo kakvo hvatanje napuštenih pasa od strane usposlenika JP „Veterinarska stanica Novi Grad“ d.o.o. Sarajevo, te finansiranje istog iz budžeta općine Breza predstavljalo izvršnje više navedenih krivičnih djela te bi za sobom povuklo i Vašu krivičnu odgovornost u predmetu organizovanog i privrednog kriminala.

Naime, da bi uopšte došlo do bilo kakve masovne akcije hvatanja napuštenih pasa, moraju se ispuniti uslovi propisani zakonom i to: izgradnja adekvatnih skloništa, formiranje profesionalnih higijenskih servisa, registracija vlasničkih životinja i provođenje kastracija/sterilizacija do smještanja pasa u skloništa.

Kako niti jedna zakonom propisana obavezna mjera nije provedena u općini Breza, nego se potpisuje ugovor sa navedenom veterinarskom stanicom, koja ne ispunjava zakonom propisane uslove, nego se radi o klasičnoj šintorskoj službi, kao i da ne postoje skloništa oformljena u skladu sa zakonom gdje se mogu smjestiti uhvaćeni psi, to finansiranje rada takvog šintereja, dogovoranje poslova sa raznim veterinarskim stanicama koje su već pod istragom zbog privrednog kriminala sa JP “Lokom” d.o.o. Novi Grad Sarajevo, ne samo da predstavlja najgrublje kršenje Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, nego i direktno izvršenje teških krivičnih djela.

Obzirom da JP „Veterinarska stanica Novi Grad“ d.o.o. Sarajevo ne ispunjava zakonom propisane uslove za smještaj pasa, pa su preživjeli psi izloženi svakodnevnim torturama i oblicima mučenja, to u konkretnom slučaju se radi o izvršenju krivičnog djela mučenje i ubijanje životinja iz člana 318. stav 2. KZ FBiH.
Donošenjem odluke i potpisivanjem ugovora da se postupa i finansira nezakonito postupanje sa napuštenim životinjama na način prethodno opisan, predstavlja izvršenje krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH, obzirom da se navedenoj pravnoj osobi direktno pogoduje da ostvari protivpravnu imovinsku korist za djelatnost koju ne smije da vrši niti ima uvjete za to.

Također, napominjem i koje su Vaše zakonske obaveze, a koje ste mogli ispuniti uz pomoć mnogobrojnih fizičkih i pravnih osoba koje su voljne pomoći onima koji su spremni da ispune obaveze određene Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, a ne da se upuštate u saradnju sa jednom od najzloglasnijih kriminalnih grupa na ovom području.

Problem prekobrojne populacije napuštenih pasa je direktna posljedica neprovođenja, kao i niza opstrukcija i zloupotreba Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, koje traju od 2009. godine kada je zakon stupio na snagu. Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja BiH je lex specialis u oblasti postupanja sa životinjama u BiH, tj. navedeni zakon, kao i prateći podzakonski akti su glavni pravni okvir za sve druge zakonske i podzakonske akte koje donose zakonodavni organi vlasti na bilo kojem nivou organizacije vlasti u BiH, a koji regulišu odnos, držanje i postupanje sa životinjama.

Pokušajima parcijalne provedbe zakona, samo će se još više produbiti agonija kako napuštenih pasa na ulicama, tako i građana, a budžetska sredstva će se po ko zna koji put nenamjenski utrošiti na nesistemski pokušaj rješenja problema.

Pored niza zloupotreba i opstrukcija u provedbi zakona, dosadašnji neuspjeh je i rezultat nastojanja da se odgovorni bave samo posljedicom, dakle ubijanjem koje predstavlja i krivično djelo, a i kršenje Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, dok se istovremeno odgovorni ne bave rješavanjem uzroka problema, a to su napuštanje životinja i nekontrolisana reprodukcija.

Povećan broj pasa na ulicama je uvijek i samo direktna posljedica neodgovornog vlasništva, i neprovođenja preventivnih Zakonom predviđenih mjera od strane odgovornih, poput nekažnjavanja napuštanja životinja, neprovođenja pune identifikacije vlasništva, neprovođenja projekta sterilizacija i kastracija uz vakcinaciju i obilježavanje napuštenih životinja u adekvatnom obliku i broju, te neprovođenja edukacija i info kampanja koje za cilj moraju imati dizanje svijesti građana o uzrocima problema.

Navedeni zakon je vrlo jasno i decidno regulisao sistem rješenja prekobrojne populacije napuštenih životinja. Prva zakonska obaveza je izgradnja skloništa za napuštene životinje čija je svrha zbrinjavanje napuštenih životinja do udomljenja, a čiji je način rad regulisan Pravilnikom o formiranju i uslovima koje moraju ispunjavati skloništa za napuštene životinje BiH. Druga zakonska obaveza u sistemu je registracija vlasničkih životinja.

Ureda za veterinarstvo BiH je donio Pravilnik o registraciji, mikročipiranju i identifikaciji vlasničkih životinja BiH, iz kojeg proizilazi jedinstven registar vlasničkih životinja, a kako je napuštanje životinja od strane njihovih imaoca direktan generator problema, a ono što dovodi do masovnog napuštanja životinja je politika nekažnjavanja osoba koje napuštaju životinja.
Naime, uspostavljanjem jedinstvenog registra označenih i vlasničkih životinja, omogučiti će se identifikacija, procesuiranje i sankcionisanje osoba koje napuštaju životinje. Provođenjem represivnih mjera bi se direktno uticalo na svijest građana i ostvarile bi se funkcije generalne i specijalne prevencije i represije.
Također, nepostojanje registra uzgajivača, ilegalni uzgoj koji uzima maha, kao i povećan broj napuštanja rasnih pasa od strane neodgovornih ili neregistrovanih uzgajivača doprinosi povećanju broja napuštenih životinja.

Iako je to njihova zakonska obaveza, opštine i gradovi odbijaju da finansiranju izgradnju i održavanje skloništa za napuštene životinje pod izgovorom lošeg finansijskog stanja, a svjedoci smo svakodnevnog nenamjenskog i nezakonitog trošenja budžetskih sredstava. Pri tome se plasiraju lažne informacije o troškovima održavanja skloništa. Da se vrši kažnjavanje prekršitelja Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, sredstva prikupljena od novčanih kazni bi morala da budu usmjerena za izgradnju i održavanje skloništa za napuštene životinje, kao što bi se provođenje zakonskih mjera moglo i finansirati i sredstvima prikupljenim od zakonski obavezne vakcinacije pasa protiv bjesnila.
Do završetka izgradnje skloništa, opštine mogu pomoći u hranjenju napuštenih životinja, a svakako su dužne provoditi i zakonsku mjeru kastracije i sterilizacije napuštenih životinja.
Ukoliko se skloništa, koja trebaju da budu „centri za udomljavanje i liječenje napuštenih životinja“, izgrade i održavaju u skladu sa državnim pravilnikom i ukoliko postoji adekvatna politika vođenja skloništa, troškovi neće biti enormni. Kvalitetnom edukacijom i podizanjem svijesti građana doći do povečanja procenta udomljavanja napuštenih životinja.

Sprečavanje zloupotreba, koje se naročito odnose na to napušteni psi mogu neselektivno nestajati je samo moguće doslijednom provedbom svih mjera koje propisuje Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, kao maksimalnim i legalnim angažmanom odgovornih za provedbu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, a to su Ured za veterinarstvo BiH, Inspektorati veterinarske inspekcije, ovlašteni službeni veterinari, policijski službenici i dr. Takav angažman je do sada izostao pa ćak je i u mnogim slučajevima dolazilo do kršenja zakona od strane odgovornih za njegovu primjenu što se mora spriječiti i sankcionisati.

Bez potpune i doslijedne provedbe zakona, problem brojne populacije napuštenih životinja neće biti riješen, a sve nevine žrtve parcijalne provedbe zakona samo idu na dušu onima koji glasaju za parcijalne i manipulativne mjere, a što je kažnjivo i po zakonima ove države.
U sistemskoj i doslijednoj provedbi zakona od koje će profitirati i životinje i ljudi će imati podršku i pomoć svih onih koji praktično mogu pomoći u provedbi mjera propisanih zakonom.

Morate imati u vidu, da možete biti involvirani u težak oblik privrednog i organizovanog kriminala, pa shodno tome kao nosilac funkcije u izvršnoj vlasti, imate i zakonsku obavezu da poduzmete radnje sa ciljem okončanja i prijavljivanja istog.

Dalida E. Kozlić dipl.iur. 

 

Dalida E. Kozlić
Autor 29.8.2017. u 11:04