CCI: “Zaustaviti zapošljavanje bez konkursa u javnom sektoru”

tačno.net
Autor 6.5.2017. u 10:15

CCI: “Zaustaviti zapošljavanje bez konkursa u javnom sektoru”

Danas je u Sarajevu održan Forum „Transparentno i meritorno zapošljavanje za kvalitetniju javnu upravu”, u organizaciji Centara civilnih inicijativa (CCI) i Transparency International-a u Bosni i Hercegovini (TI BiH), s ciljem pravljenja presjeka dosadašnjeg toka reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, te pružanja podrške donošenju reformskih zakona i podzakonskih akata u ovoj oblasti.

„Pitanje provođenja javnih konkursa prilikom zapošljavanja jedno je od kritičnih u procesu zapošljavanja u javnoj upravi. Mnogo manjkavosti po ovom pitanju je pri zapošljavanju državnih službenika, ali je taj proces daleko neuređeniji i netransparetniji u ostatku javnog sektora, tj. van državne službe u šta spadaju vanbudžetski fondovi, javna preduzeća, itd. Tamo radi preko 80% zaposlenih u javnoj upravi, a o načinu izbora komisije za zapošljavanje, transparentnosti procesa, kompetencijama i nezavisnosti komisije, odlučuje rukovodni kadar organa koji zapošljava kroz različite vrste podzakonskih akata – što nije dobra praksa“- rečeno je na današnjem Forumu.

„Javna preduzeća i javne ustanove, imaju veoma veliki udio u javnim prihodima i rashodima, u broju zaposlenih, te je njihov značaj izuzetan. Propisi koji uređuju način imenovanja upravljačkih i rukovodnih kadrova, kao i zapošljavanje, mnogo su neprecizniji od propisa koji uređuju rad državne službe. Ne postoje mehanizmi koji bi obezbijedili da se imenuju i zapošljavaju najbolji kandidati. Nedavnim izmjenama Zakona o radu Federacije BiH, kojima se uvodi obaveza raspisivanja javnih konkursa u javnim preduzećima i javnim ustanovama, proces zapošljavanja u cijelom javnom sektoru u Federaciji BiH mogao bi biti značajno unaprijeđen. Svrha današnjeg Foruma jeste da pokrene izradu Uredbe koja će, između ostalog, detaljno propisati postupak raspisivanja i provođenja javnih konkursa, kako bi se osigurala potpuna transparentnost, imenovanja i zapošljavanja najboljih kandidata. To će biti prvi veliki iskorak u reformi javne uprave“- rekao je Adis Arapović, program menadžer CCI-a na današnjem Forumu.

TI BiH putem svog Centra za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije već nekoliko godina najviše dobija prijave građana koje se odnose na razne vrste nepravilnosti u procesima zapošljavanja u javnom sektoru. Građani obično prigovaraju da postoji nedostatak transparetnosti i jasnih kriterijuma, čak i tamo gdje je predviđen institut javne konkurencije. Jedan broj prijava se redovno odnosi na javna preduzeća, i to su obično prijave u kojim se ističe kako uopšte ne postoji obaveza sprovođenja konkursne procedure. „Zapošljavanje u javnom sektoru, zasnovano na univerzalnim principima javne konkurencije i meritornosti, prepoznato je u javnosti kao pitanje od najvećeg interesa, i zadatak kreatora propisa je da na principima ravnopravnosti, fer i pravične konkurencije urede sve propise koji regulišu to pitanje“ – zaključak je iz nalaza i istraživanja koje sprovodi TI BiH.

tačno.net
Autor 6.5.2017. u 10:15