Krivična djela počinjena iz mržnje u Jugoistočnoj Evropi imaju zajednička obilježja i obrasce, zaključeno na OSCE-ovoj konferenciji u Sarajevu

tačno.net
Autor 8.11.2016. u 16:48

Krivična djela počinjena iz mržnje u Jugoistočnoj Evropi imaju zajednička obilježja i obrasce, zaključeno na OSCE-ovoj konferenciji u Sarajevu

Jedanaest autora iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije predstavilo je svoje istraživačke radove na temu krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Jugoistočnoj Evropi, na danas završenoj konferenciji u Sarajevu koja je okupila više od 70 učesnika iz regiona. 

Konferenciju je organizovala Misija OSCE-a u BiH, u saradnji sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i u partnerstvu sa Kancelarijom OSCE-a u Albaniji i Misijama OSCE-a u Crnoj Gori, Srbiji i Skoplju.

Krivična djela počinjena iz mržnje u Jugoistočnoj Evropi imaju mnoga zajednička obilježja i obrasce, kao što su slični zakonski okviri i grupe žrtava, ali isto tako i problem neprijavljivanja slučajeva i umanjivanja važnosti incidenata motivisanih mržnjom. Takođe, nerijetko dolazi do efekta prelivanja utjecaja takvih incidenata unutar država regiona. Stoga oni zahtijevaju djelovanje na regionalnom nivou i dovoljan stepen regionalne sinergije.  

„Ideja vodilja današnje diskusije, kojom se kombinuju akademski i praktični stavovi o tome kako na najbolji način razumjeti i tumačiti ovu pojavu i njen utjecaj na društvo uopšte, bila je da se premosti nedostatak relevantne literature o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje u regionu“, rekao je Fermin Cordoba, šef Odjela za ljudsku dimenziju Misije OSCE-a u BiH.

Joanna Perry, kopredsjedavajuća Savjetodavnog odbora Međunarodne mreže za proučavanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje, je naglasila: „Regionalni fokus ove konferencije je naročito značajan, imajući u vidu da u literaturi o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje obično dominiraju angloamerička gledišta. Profesori, kreatori politika djelovanja i organizacije civilnog društva se suočavaju sa konkretnim izazovima u kreiranju državno i regionalno relevantnih koncepata i strategija za razumijevanje i bavljenje pitanjima mržnje i krivičnih djela počinjenih iz mržnje“. Perry je naglasila da okupljanja poput ovog podstiču na kreativno razmišljanje i aktivnije djelovanje nužno u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje, kao jednog od velikih izazova našeg vremena.

Marija Lučić-Ćatić, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, je istakla da je ova konferencija poslužila kao izvrsna platforma za razmjenu naučnih i stručnih iskustava. „Zahvaljujući svojoj višedimenzionalnosti, diskusija je ponudila učinkovite mehanizme borbe protiv ovog fenomena koji mogu poslužiti kao temelj za unapređenje postojećih modela reagiranja na ovu iznimno opasnu društvenu pojavu“. 

Istraživački radovi predstavljeni na konferenciji će biti objavljeni u Zborniku radova Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, zajedno sa dodatna četiri rada odabrana putem procesa razmatranja. Izražena je nada da će ti istraživački radovi pomoći stručnim radnicima u regionu da se na adekvatan način bave problematikom krivičnih djela počinjenih iz mržnje, ali i da podstaknu dalju akademsku raspravu o tome kako se na najbolji način baviti tom pojavom.

Tagovi:
tačno.net
Autor 8.11.2016. u 16:48