Misija OSCE-a u BiH radi na jačanju kapaciteta pravosuđa u oblasti borbe protiv trgovine ljudima

tačno.net
Autor 28.2.2018. u 18:50

Misija OSCE-a u BiH radi na jačanju kapaciteta pravosuđa u oblasti borbe protiv trgovine ljudima

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini je zajedno s Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske (CEST RS) organizovala obuku za sudije i tužioce koja je danas završena u Banjaluci. Fokus obuke je bio razlikovanje krivičnog djela trgovine ljudima od sličnih krivičnih djela, kao što je navođenje djece na prostituciju.

„Iako je Bosna i Hercegovina na državnom nivou, kao i na nivou entiteta, poduzela mnoge mjere u procesu usklađivanja domaćih krivičnih zakona s međunarodnim standardima, trgovina ljudima još uvijek predstavlja značajnu prijetnju po vladavinu prava u BiH“, istakao je Dmitry Iordanidi, šef terenskog ureda Misije OSCE-a u Banjaluci. „Jedan od izazova s kojima se vlasti suočavaju prilikom istrage i procesuiranja krivičnih djela trgovine ljudima jeste razlikovanje ovog krivičnog djela od drugih krivičnih djela sa sličnim karakteristikama, kao što su oni koji uključuju seksualno zlostavljanje ili seksualno iskorištavanje“.

„Učesnici obuke veoma cijene saradnju između Misije OSCE-a u BiH i CEST-a Republike Srpske u cilju provođenja aktivnosti na izgradnji kapaciteta,“ istakla je Slađana Marić, šefica Sektora za stalnu obuku pri CEST-u.

Učesnici obuke su naglasili potrebu za boljom koordinacijom između tužilaštava i sudova i ostalih struktura koje djeluju na polju borbe protiv trgovine ljudima, što uključuje i državni mehanizam upućivanja predmeta, kako bi se osiguralo da se krivični predmeti trgovine ljudima, u koje spadaju i predmeti seksualnog iskorištavanja, procesuiraju efektivno i efikasno.

„Imajući na umu da su najčešći oblici iskorištavanja žrtava trgovine ljudima prostitucija i drugi oblici seksualnog iskorištavanja, neophodno je utvrditi kriterije razlikovanja ovog krivičnog djela od ostalih kaznenih djela koje uključuju seksualno zlostavljanje“ naglasila je dr. Ivanka Marković, profesorica krivičnog prava Pravnog fakulteta u Banjaluci i dodala: „Sve je to neophodno da bi se izbjegla situacija u kojoj bi, zbog neadekvatne primjene zakona, prava žrtava bila ugrožena“.

Proteklih godina Misija OSCE-a u BiH je intenzivno provodila aktivnosti koje imaju za cilj izgradnju kapaciteta sektora krivičnog pravosuđa, kako bi unaprijedila njihove sposobnosti da snažnije gone i adekvatno presuđuju krivična djela trgovine ljudima.

Tagovi:
tačno.net
Autor 28.2.2018. u 18:50