(Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH

tačno.net
Autor/ica 13.1.2016. u 20:49

(Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH

U Federaciji BiH, postoje različita zakonska rješenja i diskriminirajuće prakse. Zakon o radu, i raniji i novousvojeni, tretira samo dužinu trajanja porodiljskog odsustva. I jedan i drugi Zakon jednako tretiraju ovo pitanje i propisuju trajanje porodiljskog odsustva u periodu od jedne godine neprekidno, što je dosta napredno rješenje. Međutim, iako Zakon o radu propisuje da žena ima pravo na naknadu za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, ne reguliše ko ima obavezu isplate ove naknade niti iz kojih izvora se finansira.  Iako je trajanje porodiljskog odsustva u FBiH dosta napredno riješeno i definiše ga kao neprekidan period od godinu dana, osnovni problem ostaje pitanje neadekvantnih porodiljskih naknada, zbog čega veliki broj, ako ne i većina, žena u praksi ne koristi pravo na odsustvo sa posla u ovom vremenskom periodu, jer porodice takav finansijski teret jednostavno ne mogu podnijeti. Aktuelni Zakon o radu ne obavezuje poslodavce na isplatu razlike plaće. No, dok je to pitanje u javnom sektoru definirano kolektivnim ugovorima, isplaćivanjem razlika iz budžeta i javnih fondova, u privatnom se prepušta volji poslodavca.

Radi podizanja pitanja naknada porodilja sa nivoa kantona na nivo Federacije BiH Udruženje Žene ženama u suradnji sa HUG Žena Trnova pokreće kampanju pod nazivom (Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH

Kampanja  (Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH, ima dva cilja:

· donošenje nove regulative o porodiljskim naknadama koja će biti jedinstvena za sve žene na federalnom nivou i

· osnivanje Porodičnog fonda iz kojeg će se vršiti isplata porodiljskih naknada.

Rezultati  koje očekujemo:

· donošenje Zakona o zaštiti porodice sa djecom na federalnom nivou

· izmjene u članu 68 novog ZOR-a FBiH, stav 1 (porodilja prima prosjek svoje plate)  i stav 2 (dopuna do pune plate porodilje ide na teret poslodavaca)

· eliminacija diskriminacije porodilja po različitim osnovama,

· podizanja pitanja naknada porodilja sa nivoa kantona na nivo Federacije BiH,

· formiranje Federalnog fonda za isplatu porodiljskih naknada

S ciljem podizanja svijesti provodiće se i online kampanja na facebooku. Facebook page nosi ime: NEdiskriminacija porodilja u FBiH. Online kampanja za cilj ima povezati sve zainteresovane strane da se uključe u rješavanje problema porodiljskih naknada na području Federacije BiH.

 Link za page : https://www.facebook.com/NEdiskriminacija-porodilja-u-FBiH-986670058092050/?ref=hl

tačno.net
Autor/ica 13.1.2016. u 20:49