„Prvi mart“: Prije skupštinske većine, mjere za obrazovanje

tačno.net
Autor 4.11.2014. u 10:52

„Prvi mart“: Prije skupštinske većine, mjere za obrazovanje

Koalicija „Prvi mart“ poziva pregovarače o budućoj skupštinskoj većini na nivou Bosne i Hercegovine, ali i na razini entiteta Republika Srpska, da kao prioritet stave trajno rješavanje problema diskriminacije u obrazovanju.

S tim u vezi, tražimo da se uvede potpuna ravnopravnost jezika konstitutivnih naroda u praksi nastave, etnički neutralne nazive škola u zajednicama gdje živi značajan broj nevećinskog stanovništva u entitetu, osiguranje međuentitetske mobilnosti učitelja i nastavnika kroz saradnju nadležnih ministarstava obrazovanja, posebnu budžetsku liniju za finansiranje škola i područnih odjeljenja gdje žive povratnici, izmjena nastavnih planova i programa s ciljem potpune neutralnosti predmeta koji bi se integrirali u redovnu nastavu (muzička kultura, priroda i društvo, moja okolina, geografija), te konačno omogućavanje održavanja tzv. nacionalne grupe predmeta na području cijele BiH za sve učenike koji izraze tu želju za predmete maternjeg jezika, vjeronauke i nacionalne historije.

Također, tražimo jasne i konkretne korake koji će se provesti na nivou srednjih škola, ali i programe finansiranja univerzitetskog školovanja za pripadnike nevećinske etničke grupe pri univerzitetima na području entiteta.

„Prvi mart“ će zatražiti puni reciprocitet mjera, kojim će se na isti način regulirati ovo pitanje u entitetu Federacija BiH.  Kao rezultat pregovora tražimo da se izađe sa setom mjera koje će biti definirane novim Sporazumom o pravima djece pripadnika povratničke zajednice u Bosni i Hercegovini koji će potpisati kantonalni i entitetski ministri obrazovanja. Za isto tražimo utvrđivanje konkretnih budžetskih troškova provedbe, kako bi se omogućila potpuna primjena u školskoj 2015/2016. godini.

Smatramo da ovo moramo posmatrati u svjetlu posljednje presude Vrhovnog suda FBiH u slučaju ‘dvije škole pod jednim krovom’, te činjenice da između dva izbora: segregacije djece po etničkom principu i asimilacije u skladu sa time koji narod čini većinu u lokalnoj zajednici, moramo izabrati treći put, a to je maksimalna integracija uz uvažavanje nacionalnih, vjerskih i kulturoloških razlika.

tačno.net
Autor 4.11.2014. u 10:52

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija