Transparency International: Otvoreno pismo Vijeću ministara

tačno.net
Autor 15.6.2015. u 12:53

Transparency International: Otvoreno pismo Vijeću ministara

Obraćamo Vam se povodom činjenice da od novembra 2013., kada su usvojene izmjene i dopune Zakona o sukobu interesa BiH, kojim je predviđena nova Komisija za utvrđivanje sukoba interesa, ovo tijelo još uvijek nije u potpunosti formirano.

Transparency International Bosne i Hercegovine smatra zabrinjavajućim činjenicu da Vijeće ministara BiH još uvijek nije usvojilo izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe proitiv korupcije, koje su neophodne za prelazak osoblja Centralne izborne komisije, koje je prethodno bilo zaduženo za provođenje ovog zakona, u ured pri Agenciji, odnosno Komisiji za utvrđivanje sukoba interesa.

Samim tim, iako su imenovani članovi Komisije ispred Parlamentarne skupštine BiH i APIK, otkako su usvojene izmjene Zakona o sukobu interesa, onemogućena je njegova primjena, što ima nesagledive posljedice po institucije BiH i vladavinu prava.

TI BiH apeluje na Vijeće ministara da u najkraćem roku usvoji neophodne izmjene internih akata Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i riješi status osoblja predviđenog za primjenu Zakona, kako bi se nakon više od godinu i po dana konačno nastavila primjena Zakona o sukob interesa na državnom nivou.

Ovo je od posebne važnosti, imajući u vidu ne samo značaj koji ovaj zakon ima na osiguranje minimuma integriteta izabranih i imenovanih zvaničnika, već i zbog činjenice da je nakon izmjena Zakona na državnom nivou nastao zastoj i u primjeni odnosnih zakona na nivou Federacije BiH i Brčko distrikta.

TI BiH takođe zahtijeva od Vijeća ministara da podnese izvještaj javnosti, sa obrazloženjem zbog čega pomenuta akta još uvijek nisu usvojena, te zašto nije omogućena primjena Zakona o sukobu interesa. Evidentno je da su izmjene Zakona o sukobu interesa od početka bile štetne, počevši od politizacije samog tijela nadležnog za utvrđivanje sukoba interesa, pa do potpunog zastoja u primjeni zakona na nivou BiH, FBiH i Distrikta.

Zbog toga TI BiH još jednom apeluje na Vijeće ministara da riješi ovo pitanje ili završetkom procesa formiranja pratećeg ureda Komisije za utvrđivanje sukoba interesa, ili ponovnim izmjenama Zakona kojima će se otkloniti pomenuti nedostaci.

S poštovanjem,

Emir Đikić Predsjedavajući Odbora direktora Transparency International Bosna i Hercegovina

tačno.net
Autor 15.6.2015. u 12:53

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija