Zločinačka organizacija: Higijenski servis J. P. „Lokom“ Novi Grad Sarajevo

Stefa
Autor 11.6.2014. u 23:57

Izdvajamo

  • Shema kriminalni aktivnosti je jasna: „higijenski servis“ JP „Lokom“ hvata napuštene pse koje potom vodi na ubijanjeu JKP „Veterinarska stanica“ – ambulanta Stup. JP „Lokom“ koji se finansira iz budžeta opštine Novi Grad Sarajevo fakturiše hvatanja napuštenih pasa preko formalno – pravno nepostojećeg higijenskog servisa, a JKP „Veterinarska stanica“ fakturiše nepostojeće veterinarske obrade (međutim psi se veterinarski ne obrađuju, nego ubijaju). Sve ilegalne aktivnosti prate i dokumentaciju koju potpisuju prvoprijavljeni, drugoprijavljeni, trećeprijavljeni, petoprijavljeni, šestorpijavljeni, a Ismo Edin i sedmoprijavljena lica su „logistička podrška“. Budžetski novac koji je isplaćen za finansiranje ilegalnih aktivnosti ne može biti prikazan u finansijskoj dokumentaciji, s obzirom da je osnov za njegovu isplatu ilegalna aktivnost, što jasno upućuje na to da osobe koje su kao izvršitelji kaznenih djela navedeni u ovoj kaznenih prijavi, budžetski novac koriste za sebe u privatne svrhe.

Povezani članci

Zločinačka organizacija: Higijenski servis J. P. „Lokom“ Novi Grad Sarajevo

Dana 28. 02. 2014. gospođa Kanevčev Nives, glavna tužiteljica Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo, je zaprimila kaznenu prijavu protiv: Efendić Semira, načelnika općine Novi Grad Sarajevo, Smajić Muhameda, bivšeg direktora Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu opštine Novi Grad Sarajevo „Lokom“ d. o. o. Sarajevo, Duraković Ramiza, novoimenovanog direktora Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu opštine Novi Grad Sarajevo „Lokom“ d. o. o. Sarajevo, Šukalo Amila, v. d. izvršni direktor Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu opštine Novi Grad Sarajevo „Lokom“ d. o. o. Sarajevo, Mrkulić Mustafe, dr. vet. – veterinara u Javnom preduzeću Veterinarska stanica „Stup“, Kazazović Jasmina, dr. vet. – direktora Kantonalnog javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ d. o.o., , Ismo Edina, radnika – hvatača pasa u „higijenskom servisu“ J. P. Lokom više N. N. osoba – hvatači pasa u higijenskom servisu JP „Lokom“ Novi Grad Sarajevo zbog postojanja osnova sumnje da su se udružili radi činjenja niza kaznenih djela, a u vezi sa formiranjem i radom “higijenskog servisa” u sklopu J. P. “Lokom” d. o. o. Novi Grad Sarajevo. Uz kaznenu prijavu je priložen niz materijalnih dokaza koji uključuju dokumentaciju, fotografije, video snimke, ali imena očevidaca koji potvrđuju navode iz kaznene prijave.

higijenski servis

Dio teksta kaznene prijave:

“Javno preduzeće za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu opštine Novi Grad Sarajevo „Lokom“ d. o. o. Sarajevo je pravna osoba u vlasništvu opštine Novi Grad Sarajevo, upisana u sudski registar pod matičnim brojem 65 – 01 – 1535 – 09.

Dana 30. 05. 2013. godine u sklopu J. P. „Lokom“ počeo je sa radom „higijenski servis“. Sukladno odredbama člana 29 (Higijenski servis) Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, higijenski servis ima funkciju da napuštene i izgubljene životinje skupljaju zaposleni u higijenskom servisu tako da životinji nanose najmanje bola i patnji i predaju ih u skloništa za životinje. U FBiH ne postoji šifra djelatnosti za higijenski servis, a što pokazuje i aktuelni izvod iz sudskog registra za J. P. „Lokom“ gdje se jasno vidi da J. P. „Lokom“ nije registrovano za vršenje djelatnosti higijenskog servisa.

Formiranje tzv. higijenskog servisa u sklopu J. P. „Lokom“ je izvršeno na inicijativu i pod patronatom prvoprijavljenog Efendić Semira, načelnika općine Novi Grad Sarajevo, koja je ujedno i osnivač J. P. „Lokom“.

Upravljanje i nadzor nad radom „higijenskog servisa“ J.P. „Lokom“ vršio je drugoprijavljeni bivši direktor J.P. „Lokom“ Smajić Muhamed i trećeoprijavljeni novoimenovani direktor JP „Lokom“ Duraković Ramiz i četvrtoprijavljeni Šukalo Amil, v. d. izvršni direktor J. P. „Lokom“, koji također vrše i finansijsku kontrolu i finansiranje nad radom „higijenskog servisa“.

U budžetu za 2013. godinu općine Novi Grad Sarajevo planiran je tekući transfer pod ek. kodom 614400 za J. P. „Lokom“ u iznosu od 300 000 KM. Ta sredstva su predviđena i za finansiranje rada „higijenskog servisa“ (oko 30 000 KM). S obzirom na to da J. P. „Lokom“ nije registrovano za vršenje djelatnosti higijenskog servisa, jasno se vidi da budžetska sredstva idu za plačanje fiktivne djelatnosti odnosno da se radi o kaznenom djelu pronevjera u službi i zloupotreba položaja.

Djelatnost higijenskog servisa je da napuštene i izgubljene životinje skupljaju zaposleni u higijenskom servisu tako da životinji nanose najmanje bola i patnji i predaju ih u skloništa za životinje (u Kantonu Sarajevo ne postoji niti jedno legalano i po propisima formirano sklonište za napuštene životinje). Higijenski servis se formira sa ciljem zbrinjavanja napuštenih životinja, a ne kućnih ljubimaca (član 29 Higijenski servis; Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH). Kućni ljubimci su kategorija životinja koja ima vlasnika i koja je u posjedu vlasnika. Napuštene životinje nemaju vlasnika i o njima su zakonski dužne da skrbe općine, iz ovoga proizilazi da je razlika u djelatnostima vezanim za kućne ljubimce i napuštene životinje suštinska, jer sve usluge prevoza i smještaja kućnih ljubimaca plaćaju njihovi vlasnici, dok usluge prevoza i smještaja napuštenih životinja se plačaju iz budžetskog novca.

Također, dana 26. 11. 2013. godine sam sukladno odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama FBiH od općinske službe za opštu upravu i opštinske službe za privredu finansije i inspekcijske poslove općine Novi Grad Sarajevo tražila da mi dostave slijedeću dokumentaciju i informacije:

1)       Budžet općine Novi Grad Sarajevo za 2013. godinu

2)       Izvještaj o izvršenju budžeta općine Novi Grad Sarajevo za 2013. godinu

3)       Informaciju da li je općina Novi Grad Sarajevo izdala dozvolu za rad „higijenskom servisu“ J.P. „Lokom“ Novi Grad i ukoliko jeste, primjerak dozvole.

4)       Fakture koje je do dana prijema navedenog zahtjeva J.P. „Lokom“ Novi Grad ispostavilo općini Novi Grad za finansiranje potreba „higijenskog servisa“.

Dobila sam odgovor koji datiran na 06. 01. 2014., a poslan 08. 01. 2014 u kojem stoji da budžet općine Novi Grad Sarajevo mogu pronaći u Službenom listu Kantona Sarajevo, a da se za traženi primjerak dozvole za rad i fakture koje je do dana prijema navedenog zahtjeva J.P. „Lokom“ Novi Grad ispostavilo opštini Novi Grad za finansiranje potreba „higijenskog servisa“, obratim J. P. „Lokom“ Novi Grad Sarajevo. Kršenjem Zakona o slobodi pristupa informacijama FBiH i odbijanjem da mi dostave tražene informacije opštinske službe su jasno pokazale da kriju zatražene dokumente (opravdana je sumnja da tražene dokumente nemaju, posebno dozvolu za rad higijenskog servisa). (Primjerak odgovora dostavljen kao dokaz).

Od dana formiranja „higijenskog servisa“ u sklopu J. P. „Lokom“ navedeni „higijenski servis“ ne ispunjava uvjete propisane Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, kao i Pravilnikom o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati higijenski servisi BiH. Prvenstveno „higijenski servis“ nema dozvolu za rad, kao potrebnu dokumentaciju, propisanu Zakonom o privrednim društvima FBiH. Finansiranje nelegalne „tvorevine i njenog rada“ se finansira iz budžetskih sredstava – novca poreznih obveznika.

Od dana formiranja „higijenskog servisa“ u sklopu J. P: „Lokom“ postoje mnogobrojne nezakonitosti u radu „higijenskog servisa“, a koje jasno dokazuju da higijenski servis služi kao paravan za izvlačenje budžetskog novca. Vršenje nezakonitih radnjih se ogleda u tome da napuštene životinje – napušteni psi koje bivaju uhvaćeni od strane radnika „higijenskog servisa“ nestaju pod nerazjašnjenim okolnostima i to na način da higijenski servis hvata bez ikakvog reda napuštene pse, da djeluju po prijavama građana, za koje nemaju ni zakonski osnov ni mogućnosti i kapacitete da postupaju po istim. Prema navodima uposlenika higijenskog servisa „psi se vode u sklonište za napuštene životinje u Gladnom Polju ili se vode u Kantonalno javno preduzeće „Veterinarska stanica“ – ambulanta „Stup“. Činjenica je određeni broj pasa odveden u „prihvatilište za napuštene životinje“ u Gladnom Polju, koje također nelegalno funkcioniše i čiji će rad i finansiranje biti predmet druge kaznene prijave. Broj pasa koje su radnici pomenutog higijenskog servisa doveli u „prihvatilište u Gladnom Polju“ je minoran, dok se procjenjuje da su stotine napuštenih pasa nastale sa područja grada Sarajeva od trenutka formiranja higijenskog servisa JP „Lokom“, jer „higijenski servis“ djeluje i van granica općine Novi Grad Sarajevo. Također, radnici „higijenskog servisa“ ne vode pse u „prihvatilište“ u Gladnom Polju od 01. 01. 2014. godine.

Također, J. P. „Lokom“ ne daje izvode iz evidencije o napuštenim psima koje su uhvatili, a koju su po zakonu dužni voditi. S obzirom na ovo stanje i na to da se velikom broju napuštenih pasa koji su zadnji put viđeni kako ih hvataju radnici „higijenskog servisa“ J. P. „Lokom“ gubi svaki trag, postoji osnov sumnje da se radi vršenju kaznenog djela Mučenje i ubijanje životinja član 318, stav 2, Kaznenog zakona FBiH. Šukalo Amil v. d. izvršnog direktora JP „Lokom“ Novi Grad je u više navrata za medije potvrdio da „higijenski servis“ vrši „čišćenje terena“ od napuštenih pasa, kao i da mnogi psi se odvode u Kantonalno javno preduzeće „Veterinarska stanica“ – ambulanta „Stup“na veterinarsku obradu. (Tekstovi iz medija dostavljeni u prilogu kaznene prijave.) Većina pasa koja je u periodu od formiranja „higijenskog servisa“ nestala sa područja općine Novi Grad Sarajevo, ali i drugih sarajevskih općina je bila veterinarski obrađena (kastrirana/sterilisana, vakcinisana i obilježena markicama sa brojem). Prema saznanjima kojima raspolažem, Mrkulić Mustafa, veterinar u veterinarskoj stanici „Stup“ vrši nelegalnu eutanaziju napuštenih životinja – ubija napuštene životinje iz koristoljublja. S obzirom da eutanazija napuštenih životinja bez medicinskog razloga koji je utvrdio ovlašteni službeni veterinar, predstavlja ubijanje životinja sa predumišljajem, a zbog sticanja imovinske koristi Mrkulić Mustafa opetovano krši član 318 stav 2 (Mučenje i ubijanje životinja) Kaznenog zakona FBiH. Mrkulić Mustafa je gostujući u emisiji „Zabranjeni forum“ koja je emitovana na TV Pink BiH 12. 12. 2013. godine u 22. 00. h priznao da sarađuje sa higijenskim servisom J.P. „Lokom“ Novi Grad, kao i da se vrše kontinuirane eutanazije pasa.

U periodu od formiranja „higijenskog servisa“ do danas u kojem nestaje veliki broj napuštenih pasa, vrši se fakturisanje usluga „higijenskog servisa“ prema opštini Novi Grad Sarajevo. Također, higijenski servis J. P. „Lokom“ svoj rad je proširio i na ostale općine u Gradu Sarajevu. Edin Ismo i N. N. osobe pse hvataju i voze u motornim vozilima marke Škoda (broj registarskih tablica E83 – E – 276) i Mazda (broj registarskih tablica T82 – O – 623).

Prilikom prijavljivanja izvršenja različitih kaznenih djela građani su se opetovano susretali sa neskrivenim obstrukcijama od strane policijskih službenika, a posebno policijskih službenika uposlenih u Policijskoj stanici Novi Grad Sarajevo. Tom prilikom policijski službenici su odbijali da dođu na lice mjesta, da utvrde okolnosti događaja, da sačine službenu zabilješku, da sačine standardizirani policijski izvještaj, da pozovu ovlaštene službene osobe Kriminalističke policije, da obavijeste dežurnog tužiteja, tj. prekršili su niz odredbi Zakona o kazenom postupku FBiH, Pravilnika o postupanju ovlaštenih službenih osoba MUP KS, Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti pripadnika MUP KS.

…..

Shema kriminalni aktivnosti je jasna: „higijenski servis“ JP „Lokom“ hvata napuštene pse koje potom vodi na ubijanjeu JKP „Veterinarska stanica“ – ambulanta Stup. JP „Lokom“ koji se finansira iz budžeta opštine Novi Grad Sarajevo fakturiše hvatanja napuštenih pasa preko formalno – pravno nepostojećeg higijenskog servisa, a JKP „Veterinarska stanica“ fakturiše nepostojeće veterinarske obrade (međutim psi se veterinarski ne obrađuju, nego ubijaju). Sve ilegalne aktivnosti prate i dokumentaciju koju potpisuju prvoprijavljeni, drugoprijavljeni, trećeprijavljeni, petoprijavljeni, šestorpijavljeni, a Ismo Edin i sedmoprijavljena lica su „logistička podrška“. Budžetski novac koji je isplaćen za finansiranje ilegalnih aktivnosti ne može biti prikazan u finansijskoj dokumentaciji, s obzirom da je osnov za njegovu isplatu ilegalna aktivnost, što jasno upućuje na to da osobe koje su kao izvršitelji kaznenih djela navedeni u ovoj kaznenih prijavi, budžetski novac koriste za sebe u privatne svrhe.

Kako “higijenski servis” i danas operira na teritoriji već dijela Kantona Sarajevo, ovim putem tražim odgovore:

1. Zbog čega Tužiteljstvo Kantona Sarajevo do danas nije poduzelo radnje previđene Zakonom o kaznenom postupku FBiH, a koje bi rezultirale sprečavanjem daljnjeg ubijanja napuštenih životinja i krađe budžetskog novca tj. koje bi rezultirale sprečavanjem daljnjeg izvršenja produženih kaznenih djela?

2. Zbog čega komesar policije Kantona Sarajevo i ministar unutarnijh poslova Kantona Sarajevo nisu reagovali na dopise o očigledom saučesništvu policijskih službenika (o kojima postoje i materijalni dokazi), sa prijavljenim osobama i očiglednoj obstrukciji svih policijskih stanica u Gradu Sarajevu da se dokumentuju navodi građana o organizovanom kriminalu?

3. Zbog čega Inga Dujmović, državni inspektor za dobrobit životinja u Uredu za veterinarstvo BiH nije odgovorila niti na jedan upit o tome zbog čega nije postupila sukladno odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH i provjerila navode iz prijava o okrutnostima i radu “higijenskog servisa”?

4. Zbog čega Ljubomir Kalaba, director Ureda za veterinarstvo BiH, ne odgovara na upit o nepoštivanju zakona od strane inspektora Ureda za veterinarstvo?

5. Zbog čega vijećnici u općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo šute o organizovanom kriminalu koji se odvija pod krinkom “higijenskog servisa”?

6. Zbog čega Ivo Komšić, gradonačelnik Sarajeva, ne reaguje na evidentni kriminal koji se odvija pod krinkom “higijenskog servisa”?

7. Zbog čega mediji šute o kriminalu koji se odvija preko “higijenskog servisa”?

Građani moraju da znaju da svaki vid pomaganja “radnicima higijesnkog servisa” predstavlja saučesništvo u niz kaznenih djela i da će protiv svakog građanina koji pomaže i podstrekava na ilegalno hvatanje pasa biti podnesena kaznenan prijava.

„Ako više osoba zajednički učini kazneno djelo, učestvovanjem u učinjenju kazenog djela ili preduzimajući što drugo čime se na odlučujući način doprinosi učinjenju kaznenog djela, svaka će se od njih kazniti kaznom propisanom za to kazneno djelo.“ (Član 31 – Supočinitelj; Kazneni zakon FBiH)

Svi novi dokazi će biti dostavljeni i Kantonalnom tužiteljstvu Kantona Sarajevo i Federalnoj Upravi Policije i očekujem da će se poduzeti radnje previđene Zakonom o kazenom postupku FBiH. Dokle god traje pasivnost organa gonjenja, budžetski novac nestaje, kao i napušteni psi.

Također, napominjen da svako dijete i svaki građanin koji je pretrpio duševnu bol zbog prisustvovanja okrutnosti nad napuštenim psima koju svakodnevno provode radnici higijenskog servisa, ima pravo da tuži općinu Novi Grad Sarajevo, J. P. „Lokom“, načelnika općine Novi Grad Sarajevo i direktora J. P. „Lokom“ d. o. o., kao i nadležne organe gonjenja koji svojim neprovođenjem zakonom previđenih radnji, doprinose stvaranju ozračja da građani BiH žive u nečijem privatnom dvorištu u kojem oligarhija radi što hoće i kako hoće.

Dalida Kozlić dipl. iur.

Stefa
Autor 11.6.2014. u 23:57